Bestemmingsplan Herontwikkeling Terpeborch 1, Rosmalen

Op 30 januari 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Terpeborch 1, Rosmalen’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied ligt aan de Terpeborch 1 in de wijk Overlaet in Rosmalen. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de doorgaande Rodenborchweg. Ter hoogte van het plangebied en de directe omgeving is sprake van een reguliere woonwijk, met bijbehorende openbare voorzieningen in de vorm van wegen en groen. Dit plan maakt de bouw van twee grondgebonden woningen en de herontwikkeling van een voormalig kantoorpand naar 9 appartementen mogelijk.

In het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve, een aantal wijzigingen aangebracht.

De wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen hebben betrekking op een aantal zaken. In het vastgestelde plan is een voorwaardelijke verplichting voor een geluidsscherm van 2,5 meter hoogte opgenomen in plaats van een verplichting voor leibomen. Dit is gedaan met het oog op geluidsbelasting en privacy van omwonenden. Hiertoe zijn aanvullende onderzoeken en studies uitgevoerd, die bij het plan zijn gevoegd. Verder is de motivering over het provinciaal beleid in de plantoelichting aangevuld.

Tot slot is de dubbelbestemming archeologie op de verbeelding toegevoegd, deze was vanwege een technische omissie niet in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Daarnaast is een klein aantal technische, ambtelijke wijzigingen doorgevoerd vanwege het ‘Paraplubestemmingsplan woningsplitsing, verkameren en parkeren’, dat eerder al werd vastgesteld door de gemeenteraad. De regels met betrekking tot woningsplitsing, verkameren en parkeren zijn (verder) overgenomen in dit plan.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (klik op het kruisje om de melding te sluiten) of op de website van het Omgevingsloket (klik op het groene balkje “Regels op de kaart”).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.