Bestemmingsplan Van Rijckevorselweg 4

Luchtfoto van het plangebied Van Rijckevorselweg 4Het bestemmingsplan “Van Rijckevorselweg 4” is door gemeenteraad tijdens de vergadering van 28 maart 2022 gewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 24 april 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied betreft het perceel Van Rijckevorselweg 4 te Vinkel en is kadastraal bekend als gemeente Nuland, sectie E, nummers 2826, 2827 en 2660 (gedeeltelijk). Het perceel omvat momenteel een agrarisch bouwvlak met mogelijkheid voor intensieve veehouderij. Dit bestemmingsplanplan maakt de bedrijfsverplaatsing van een veetransportbedrijf naar de locatie Van Rijckevorselweg 4 mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.