Vaststelling bestemmingsplan Veedijk 9 Rosmalen

Het bestemmingsplan “Veedijk 9 te Rosmalen” is door gemeenteraad op 6 april 2021 vastgesteld en ligt met ingang van 19 april 2021 gedurende zes weken ter inzage.  

Het plangebied betreft het perceel Veedijk 9 te Rosmalen. Het perceel is momenteel als akkerland in gebruik en gelegen ten zuiden van Veedijk 7 en tegenover Veedijk 28. Het perceel omvat een agrarische bestemming, met een vergunning voor het oprichten van een akkerbouwbedrijf met een bestaande uit twee schuren en een bedrijfswoning. Gezien de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector en de milieu impact van een akkerbouwbedrijf op deze locatie in relatie tot de omgeving, heeft de eigenaar aan de gemeenteraad verzocht om aan de Veedijk 9, in plaats van het vergunde akkerbouwbedrijf met schuren en bedrijfswoning, één woning met geïntegreerd bijgebouw te ontwikkelen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een burgerwoning met geïntegreerd bijgebouw binnen de bestemming “Wonen” mogelijk. Daarnaast wordt dit perceel landschappelijk ingepast.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met de heer F. Verheul, tel. (073) 615 9255. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad of het college pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.