Vinkelsestraat 86 te Vinkel, ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkelsestraat 86 Vinkel’ (NL.IMRO.0796.0002527-1301) met ingang van 31 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan Vinkelsestraat 86 te Vinkel.

Op het perceel Vinkelsestraat 86 wordt het niet-agrarisch bedrijf beëindigd en omgezet naar een woonbestemming. Daarbij wordt de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij gesplitst, waardoor er één woning wordt toegevoegd.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14113114.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij Tamara Ruijgrok tel. (073) 615 5604.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).