Willemspoort Zuid, (concept) ruimtelijke onderbouwing, (concept) stedenbouwkundig plan en (concept) beeldkwaliteitsplan

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de (concept) ruimtelijke onderbouwing met bijbehorend (concept) stedenbouwkundig plan en (concept) beeldkwaliteitsplan Willemspoort-Zuid met ingang van 31 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Met de ontwikkeling van Willemspoort Zuid wordt de laatste invulling gegeven aan het gebied Willemspoort, dat ligt tussen de Vlijmenseweg en het natuurgebied de Gement, naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De ontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant Wonen en Heijmans Vastgoed. In het gebied is ruimte voor een gevarieerd woonprogramma voor verschillende doelgroepen. In totaal betreft het circa 500 woningen en nog eens circa 2100 m2 aan aanvullend programma, waaronder zorg-gerelateerde functies.

Het voorliggende plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom gaat de gemeente een procedure voren waarin ze het plan nader motiveert en verantwoordt. Daarvoor is de voorliggende (concept) ruimtelijke onderbouwing met bijbehorend (concept) stedenbouwkundig plan opgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en het materiaalgebruik en is het toetsingskader voor de Monumenten- en Welstandscommissie. U kunt deze stukken inzien onderaan deze pagina.

U vindt alle beschikbare informatie in beeld en geluid op de website van Den Bosch. Ook kunt u hier een afspraak maken om (digitaal) in gesprek te gaan met de gemeente en om uw vragen over het plan te stellen.

Wilt u reageren?

In de periode dat de plannen ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de concept ruimtelijke onderbouwing en / of het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het College van Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10463101.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD.  U kunt daarvoor naar het digitaal formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel dan met de heer Kamman van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel 06 – 15 35 27 29.

De concept ruimtelijke onderbouwing met bijbehorend concept stedenbouwkundig plan en concept beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 31 mei  2021 zes weken lang ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal te raadplegen, neem dan contact op met de heer P. Kamman tel. 06 – 15 35 27 29. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.