Woningbouwinitiatief Mgr. Van Roosmalenplein 32 (Patio/Boschgaard)

Voor de locatie van het voormalige buurthuis “de Patio” aan het Mgr. Van Roosmalenplein 32 is door woningbouwcorporatie Zayaz en de werkgroep Boschgaard een plan ontwikkeld voor realisering van een duurzaam woningbouwproject met ca. 19 woningen met bijbehorende voorzieningen, en ruimte voor maatschappelijke activiteiten.

Het ontwerpplan voor dit initiatief – waarvoor afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig is – ligt met ingang van 20 mei 2019 overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende een periode van 4 weken ter inzage op het Stadskantoor aan de Wolvenhoek 1. Voorts kunt u het ontwerpplan en de bijbehorende stukken inzien via de links onderaan deze pagina onder het kopje downloads.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren.

Wilt u reageren op het ontwerpplan. Dan kunt u uw schriftelijke inspraakreactie sturen naar Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij dhr. M. Damen tel. (073) 6155623. Voor het maken van een afspraak met hem kunt u ook bellen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 6155604.