Woningsplitsing, verkameren en parkeren

Paraplubestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het paraplubestemmingsplan ‘Woningsplitsing, verkameren en parkeren’ (NL.IMRO.0796.0002512-1401) met ingang van 6 november 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het paraplubestemmingsplan op 10 oktober 2023 gewijzigd vastgesteld.

Het paraplubestemmingsplan is een aanvulling en wijziging op een aantal onderdelen van de vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente. De belangrijkste onderdelen betreffen:

  • Uniforme parkeerregeling met dynamische verwijzing naar de Nota Parkeernormering 2021 Gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • Mogelijkheid tot woningsplitsing en verkameren/kamerverhuur onder voorwaarden (via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid en separate beleidsregels).
  •  Verbod op realiseren van een zelfstandige woning in aan- en/of bijgebouwen.

Het gewijzigd vastgestelde paraplubestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het paraplubestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Paraplubeheersverordening

Aangezien in de gemeente voor een aantal gebieden geen bestemmingsplan geldt maar een beheersverordening, is voor deze gebieden een paraplubeheersverordening ‘Woningsplitsing, verkameren en parkeren’ (NL.IMRO.0796.0002513-1401) gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 10 oktober 2023. Hierin zijn dezelfde regels opgenomen als in het paraplubestemmingsplan.

Reageren op de vastgestelde paraplubeheersverordening?

Er staat geen bezwaar of beroep open tegen de vastgestelde paraplubeheersverordening. De paraplubeheersverordening is met ingang van de vaststelling door de gemeenteraad op 10 oktober 2023 onherroepelijk geworden.

De gewijzigd vastgestelde paraplubeheersverordening is te vinden op de pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beleidsregels

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in zijn vergadering van 12 september 2023, gezien het voorstel met reg.nr. 15326466, besluit de ‘Beleidsregels woningsplitsing en verkameren ’s-Hertogenbosch 2023’ vast te stellen.

Reageren op de vastgestelde beleidsregels?

Er staat geen bezwaar of beroep open tegen de vastgestelde beleidsregels. De beleidsregels zijn met ingang van de vaststelling door het college op 12 september 2023 onherroepelijk geworden.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.