Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Zuiderparkweg

Aan de Zuiderparkweg komt op termijn nieuwbouw; één gebouw met sociale huurwoningen en één woonzorgcomplex met een hostelfunctie. Woningcorporatie Zayaz, zorginstelling Reinier van Arkel en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan de realisatie hiervan. Omdat dit plan niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Alle informatie over de nieuwbouwplannen is ook te vinden op de pagina Woonzorgcomplex en hostel Zuid.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

Het bestemmingsplan Zuiderparkweg is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 april 2020. Op grond van het bestemmingsplan zijn, als onderdeel van de coördinatieregeling, tevens de omgevingsvergunningen verleend voor het bouwen van een woonzorgcomplex met hostelfunctie en een gebouw met 20 sociale huurwoningen.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening; en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunningen?

De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen liggen met ingang van 20 april 2020 gedurende zes weken ter inzage. De stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met de heer Damen, tel. (073) 615 5623. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunningen? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college pas bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.