Veiligheid

De gemeente werkt met meer dan 20 organisaties aan veiligheid. Politie, Brandweer, Veiligheidsregio, Ghor en het Openbaar Ministerie zijn de belangrijkste veiligheidspartners. Ook inwoners, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ondernemers werken mee aan een veiligere stad.

Het gaat de laatste jaren steeds beter met de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2018 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat inwoners zich veiliger zijn gaan voelen, is door de samenwerking met tal van partners op het gebied van veiligheid. De inzet van inwoners zorgt ook voor meer veiligheid. Op de pagina Samen zien we meer leest u wat u zelf kunt doen.

ID-fraude voorkomen

Identiteitsfraude en look-a-like fraude kosten slachtoffers veel geld en veroorzaken veel leed. Om de kans op fraude te verkleinen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch documentscanners en fotocamera’s gekocht. Deze gebruikt de gemeente vanaf 10 augustus 2020 tijdens afspraken waarbij iemand zich moet legitimeren.

Als het bij de afspraak past, controleert de baliemedewerker met een documentscanner de echtheid van het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs. Dan maakt de medewerker een foto van de persoon. De apparatuur vergelijkt de gezichtskenmerken op de foto met de kenmerken in het identiteitsdocument.

De documentscanner slaat gegevens versleuteld op en die blijven maximaal vier weken bewaard. Het gebruik van de apparatuur valt binnen de privacywetgeving. Veel andere gemeenten in Nederland gebruiken dezelfde of vergelijkbare apparatuur ter voorkoming van identiteitsfraude.

Meer weten over ID-fraude en het voorkomen ervan? Download en lees de informatiefolder (pdf). Kijk ook op de website van de Rijksoverheid.

Cameratoezicht op openbare plaatsen

De gemeente ’s-Hertogenbosch zet meerdere maatregelen in om de stad veiliger en leefbaarder te maken. Het doel van de totale toezicht- en handhavingsregeling in ’s-Hertogenbosch is allereerst om overlast en mogelijk daarmee samengaande openbare ordeverstoringen beheersbaar te maken en te houden.

Voor cameratoezicht bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid gelden andere wetten dan voor bijvoorbeeld toezicht op verkeersdoorstroming of het voorkomen van illegaal dumpen van afval. U leest hier hoe wij hiermee omgaan.

Cameratoezicht draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en (uw) veiligheid. De beelden worden gebruikt bij het effectief inzetten van gemeentelijke handhavers (Stadstoezicht) en politie. Of bij het opsporen van strafbare feiten in een opsporingsonderzoek van de politie. Denk bijvoorbeeld aan: aanhoudingen op heterdaad, vandalisme of geweldsincidenten.

Meer informatie over hoe de gemeente 's-Hertogenbosch omgaat met deze vorm van cameratoezicht leest u in het beleidskader publiek cameratoezicht op openbare plaatsen.

Veelgestelde vragen cameratoezicht

Mag de gemeente camera’s ophangen?

Ja, de gemeente verwerkt de camerabeelden (volgens de wet zijn dit politiegegevens) op basis van artikel 151c Gemeentewet, met als doel: het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Wie is er verantwoordelijk voor cameratoezicht?

In ’s-Hertogenbosch mag alleen de gemeente camera’s op openbare plaatsen inzetten voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Wanneer een camera naar binnen kan kijken bij besloten plaatsen/ruimtes (denk aan een woning) past de gemeente ‘blurring’ (vervaging) op de beelden toe. Hierdoor blijft de privacy van de inwoner beschermd. De camerabeelden kunnen en worden regelmatig live bekeken door gemeentelijke cameraobservanten en politiemedewerkers.  

Wie kan de camerabeelden terugkijken?

Alleen de gemeentelijke geautoriseerde cameraobservanten en politiemedewerkers kunnen de beelden terugkijken. De beelden worden 24/7 opgenomen en kunnen op een later moment worden geraadpleegd.

Hoelang worden de camerabeelden bewaard?

De camerabeelden  worden maximaal vier weken (28 dagen) bewaard. De gemeente 's-Hertogenbosch hanteert hier dan ook de wettelijke bewaartermijn. Daarna worden de camerabeelden automatisch verwijderd en zijn ze op geen enkele wijze nog terug te zien. Als de beelden door de politie worden gebruikt voor een opsporingsonderzoek is dat onderzoek leidend.  De camerabeelden blijven dan bewaard zolang dat nodig is voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De politie is dan verantwoordelijk voor deze camerabeelden.

Kan ik inzage krijgen in de camerabeelden als ik vastgelegd ben?

Als u door een gemeentelijke camera op een openbare plaats bent vastgelegd en beelden wilt opvragen of terugzien, dan moet u dit bij de politie aanvragen. Deze camerabeelden zijn namelijk politiegegevens. De gemeente mag de beelden niet verstrekken aan een burger. Deze regel geldt om uw privacy en die van een ander te beschermen. Om die reden is alleen de politie bevoegd. U kunt de politie vragen welke gegevens van u zijn vastgelegd. Ook kunt u vragen de gegevens te laten verbeteren of te verwijderen. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. Voor meer informatie hierover: zie het privacystatement op de website van Politie.

Wat is een aanwijzingsbesluit?

Een aanwijzingsbesluit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De burgemeester besluit binnen welk gebied (openbare plaatsen) en voor welke duur de gebiedsaanwijzing voor cameratoezicht plaatsvindt. Dit besluit wordt gepubliceerd en belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar indienen.

Hoeveel camera’s hangen er in de gemeente ’s-Hertogenbosch?

De gemeente geeft per aanwijzingsbesluit in een bijbehorende plattegrond aan hoeveel en waar de camera’s geplaatst worden.  Als u wilt weten waar de camera’s geplaatst zijn, kunt u de aanwijzingsbesluiten raadplegen via de website van Overheid.nl (zoek op: aanwijzingsbesluiten cameratoezicht ’s-Hertogenbosch).

Hoe kan ik zien dat er gemeentelijke camera’s in een straat hangen?

Met borden van de gemeente en politie wordt aan u en andere bezoekers van ’s-Hertogenbosch duidelijk gemaakt dat een gebied met cameratoezicht wordt betreden. Ook kunt u met de link hierboven de aanwijzingsbesluiten met bijbehorende plattegronden raadplegen.

Wat gebeurt er als de cameraobservant iets ziet gebeuren op de camerabeelden?

Hoewel de observatie voornamelijk wordt gedaan door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), beslist alleen de politie over politie-inzet. In de praktijk komt het erop neer dat de cameraobservant beelden van een incident (of dat verwacht) doorzet naar de politie. De politie beslist dan over de inzet van de politie. Wel kunnen de cameraobservanten beslissen over de inzet van boa’s.

Mag ik zelf een camera op openbare plaatsen ophangen?

Nee, dit mag niet tenzij dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het bewaken en/of beveiligen van eigendommen (zogenaamde ‘zaaksbescherming’). Bijvoorbeeld camera’s die gericht zijn op de gevel van een woning. Als u camera’s (zoals een videodeurbel) gaat plaatsen die gericht zijn op de openbare ruimte of andere panden, dan moet u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthouder en komt ook in actie als er veel klachten zijn of de impact erg groot is.

Ik heb een klacht over een particuliere camera gericht op een openbare plaats. Wat kan ik doen?

Iemand mag alleen een camera, zoals een videodeurbel bij huis ophangen, zolang deze de bezittingen van buren en/of de openbare weg niet of zo min mogelijk opneemt. De AP heeft voor u een stappenplan ontwikkeld dat u kunt ondernemen om het probleem op te lossen.

Ik wil met een drone vliegen en beelden opnemen. Mag dat?

Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels als u met een drone vliegt. Welke regels gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens de vlucht.

U mag niet binnen een straal van 3 kilometer van no fly zones vliegen. Op de website van Veilig Vliegen leest u aan welke regels u moet voldoen en waar zich in Nederland nog meer no fly zones bevinden.

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, zoals inspecties of in opdracht luchtfoto’s maken, heeft u een certificaat nodig en moet u aan specifieke regels voldoen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Stadstoezicht

Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Denk hierbij aan verkeer, milieu, ontheffing alcoholwet en de algemene regels (lees meer op de pagina Verordeningen en regelgeving). Stadstoezicht werkt mee aan een schoon, heel en veilig ‘s-Hertogenbosch.

Bodycams

Handhavers in de gemeente ‘s-Hertogenbosch moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt de veiligheid van haar handhavers erg belangrijk. Uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de bodycams het veiligheidsgevoel van onze handhavers vergroten. Om die reden rusten we alle handhavers uit met een bodycam. In deze infographic (pdf) leest u hoe wij de bodycam gebruiken.

Veelgestelde vragen bodycams

Wat is een bodycam? 

De bodycam is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform worden gedragen. Onderzoek van andere gemeenten en van de politie laat zien dat de bodycam ervoor zorgt dat het dragen van de bodycam ervoor zorgt dat een situatie minder snel escaleert. 

Wanneer wordt een bodycam gebruikt? 

De handhaver start alleen de opname als een situatie escaleert. Daarbij geeft hij altijd eerst een mondelinge waarschuwing en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd stand-by. Hierdoor legt de bodycam de beelden een minuut voordat de opname gestart wordt vast.

Wie dragen de bodycams?

Alle handhavers krijgen een persoonlijke bodycam. Dit moet het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen de handhavers verminderen.

Kunnen de opnames gebruikt worden na een klacht?

Ja, de opnames kunnen worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Hiervoor gelden de normale regels van de klachtenprocedure van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Op de pagina Klacht indienen kunt u daar meer over lezen of een klacht indienen.

Kan de politie de opnames gebruiken?

Als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie die opname gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de personen die in beeld komen.

Bent u gefilmd door een bodycam? Dan mag u altijd weten waarom u gefilmd bent. Ook heeft u recht op inzage in de opname die van u is gemaakt. Bij gebruik van de bodycam verwerken wij persoonsgegevens. Dat mag als er reden is om de bodycam te gebruiken. De afdeling Stadstoezicht slaat alle opnames beveiligd op. Opnames worden nooit openbaar gemaakt op bijvoorbeeld social media.

Hoe worden de beelden beveiligd?

Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Zij mogen de opnames uitsluitend gebruiken voor de doelen die vooraf zijn vastgesteld (opsporingsonderzoek, afhandeling klacht, inzageverzoek betrokkene of voor individuele training op verzoek van een handhaver zelf). Alle bewerkingen met de opnames worden gelogd waardoor altijd kan worden achterhaald op welk moment en voor welk doel de opname is opgevraagd.

Wilt u uw bodycam-opname inzien? 

Dat kan! Stuur een verzoek per brief naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Vermeld in uw brief het volgende:

  • Naam
  • Adres
  • Datum van opname
  • De reden waarom u uw opname wilt inzien

Op de pagina Privacy gemeente s-Hertogenbosch leest u op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Brandveiligheid

De gemeente controleert gebouwen waar veel mensen komen regelmatig op brandveiligheid. Op de website van de Brandweer leest u alles over brandveiligheid in en om uw woning.

Fietsdiefstal

Help mee om een dief, heler én gestolen fiets op te sporen. Doe bij diefstal aangifte. Koopt u een tweedehands fiets? Controleer in het fietsdiefstalregister of de fiets als gestolen geregistreerd staat.

Heling

Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Bent u handelaar of opkoper van gebruikte goederen? Dan moet u zich aanmelden via de website van het Digitaal opkopersloket van de Rijksoverheid. In deze folder (pdf) vindt u meer informatie.

Wilt u iets tweedehands kopen? Kijk dan of het product als gestolen geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de website van Stopheling van de Rijksoverheid. Op deze website en in de Stopheling app kan iedereen controleren of het serienummer van een (tweedehands) product in een database van gestolen goederen staat geregistreerd. De database wordt dagelijks geüpdatet en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen staan geregistreerd.

Drugsoverlast

Vermoedt u dat er op een bepaalde plaats wordt gekweekt of gehandeld in (hard)drugs? Meld het via (0900) 88 44 (Politie) of Meld Misdaad Anoniem, via (0800) 70 00 of via de website van Meld Misdaad Anoniem.

Wijk- en buurtmonitor

De Wijk- en buurtmonitor geeft inzicht in verschillende zaken in wijk of buurt, waaronder veiligheid. Voor de meest actuele versie, ga naar de pagina Wijk- en buurtmonitor

Rampen

Bij een ramp of crisis ontvangt u informatie en instructies van de gemeente of de hulpdiensten. Deze informatie krijgt u via:

  • Het afgaan van de sirenes. Wat u moet doen als de sirene gaat leest u op de website Crisis.nl.
  • Mobiele telefoon door NL-Alert.  
  • De gemeentelijke website, twitteraccount of Facebookpagina of de website Crisis.nl.
  • De lokale radio- of tv-zender (Omroep Brabant radio, in Noordoost-Brabant op etherfrequentie FM 95.8 of op de kabelfrequentie FM 89.4).

Alle gemeenten en hulporganisaties in de regio werken bij rampen samen. Er zijn afspraken gemaakt wie waarvoor tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk is. De crisisorganisatie valt onder de Veiligheidsregio Brabant-Noord.