Regels voor bomen, water en groen

Om de gevolgen van klimaatverandering voor ’s-Hertogenbosch te beperken is de Verordening Bomen, Water en Groen ’s-Hertogenbosch 2021 opgesteld voor bomen, het verwerken van hemelwater en grondwater en het aanleggen en beheren van groen. Met de regels in deze verordening kunnen de gevolgen van klimaatverandering beter worden opgevangen en wordt een meer groene en blauwe inrichting van de stad, wijken en dorpen in juridisch opzicht geborgd. Op deze manier is voor iedereen duidelijk wat wel en niet mag en hoe de gemeente daarop toeziet.

Beschermen van bomen en houtopstanden

Bomen zijn belangrijk! Ze dragen bij aan een betere wateropvang, leveren schaduw, een hogere luchtvochtigheid en dragen daarmee bij aan verkoeling. Ook dragen bomen bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Daarom zijn in de verordening regels opgesteld om bepaalde categorieën bomen en houtopstanden te beschermen. Voor een aantal categorieën houtopstanden geldt onder meer een vergunningplicht. Zonder een vergunning mogen deze houtopstanden niet worden verwijderd. Kijk voor meer informatie over bomen(beleid) op de pagina Bomen.

Regels voor het verwerken van grond- en hemelwater

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast en overstromingen door extreme neerslag toe, maar ook de kans op langdurige periodes van droogte. Daarom is in de verordening onder meer de verplichting opgenomen om hemelwater op eigen terrein te verwerken. Bij iedere ontwikkeling, met een plangebied van groter dan 500m2 is het verplicht om hemelwaterberging te realiseren. Voor ontwikkelingen waarbij de oppervlakte van te realiseren nieuwe verharding en/of te wijzigen bestaande verharding 500m2 of meer bedraagt, geldt een norm van 60 mm hemelwatervoorziening per vierkante meter aan verharding Voor kleinere oppervlaktes is dit 10 mm/m2.

Groennorm voor een klimaatadaptieve, biodiverse en groene omgeving

Om te komen tot een klimaatadaptieve, biodiverse en groene omgeving is een groennorm vastgesteld.  Wij introduceren hiervoor een nieuw instrument; de groenscore. Met de groenscore toetsen we of er voldoende groene elementen in het plan worden meegenomen. De uitwerking van deze groenscore is zowel kwantitatief in hoeveelheid groen (m2) – (pdf) als kwalitatief in de mate van biodiversiteit (pdf). Per gebied is een ondergrens van het percentage groen aangegeven. Voor bedrijventerreinen wordt nog een ondergrens bepaald.

Indien een plan of gebied bij beoordeling aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve groenscore lager scoort dan de vastgestelde groennorm en niet voldoet aan de minimaal vereiste biodiversiteitsscore, moeten meer groenblauwe elementen worden toegevoegd. Niet voldoen aan de vereisten groen betekent dat aanpassing nodig is totdat er wel kan worden voldaan, zodat de gemeente kan instemmen met het plan. In het uiterste geval kan ontheffing worden verleend.

Om ervaring op te doen met dit scoringssysteem en de vastgestelde groennorm geldt een proefperiode van minimaal een jaar (2021). De groenscore is een hulpmiddel om de doelstelling van het beleidsplan te bereiken. Als er verbeteringen nodig zijn dan is het college bevoegd om zowel de berekening van de groenscore als de vastgestelde groennorm tussentijds te wijzigen.

Beleidsplan ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig

De Verordening Bomen, Water en Groen ’s-Hertogenbosch 2021 is onderdeel van beleidsplan ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig (pdf). U leest hier de digitaal toegankelijke samenvatting (pdf) van het beleidsplan ’s-Hertogenbosch Groen en klimaatbestendig.

Voor de opbouw en structuur van de verordening is zoveel mogelijk vooruitgelopen op de Omgevingswet. Uiteindelijk worden de regels uit deze verordening verwerkt in het omgevingsplan ’s-Hertogenbosch.

Invasieve exoten

Op de pagina Invasieve exoten leest u meer informatie.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.