Duurzame energie en landschap

Visie energielandschap

We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zijn we al bezig met verschillende maatregelen. Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon. 

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad vergaderd over twee voorstellen die in dat licht belangrijk zijn: de Visie energielandschap en de Regionale Energiestrategie. De raad heeft met beide voorstellen ingestemd. 

Gezien de impact van duurzame energieopwekking op het landschap is een Visie energielandschap noodzakelijk. De Visie energielandschap richt zich dan ook uitsluitend op productiemethoden met ruimtelijke impact. Dit betreft zonne- en windenergie. De Visie is opgesteld om te bepalen waar en onder welke condities het mogelijk is om initiatieven met windturbines en zonnevelden verder uit te werken. Met deze visie nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de regio.  

In het Uitvoeringsprogramma Visie Energielandschap (deel C) is opgenomen dat de gemeente uitvoering gaat geven aan een eerste tranche van initiatieven voor zonnevelden tot een plafond van totaal 100 hectare aan zonneveld-projecten. De afgelopen maanden is de uitvoering van deze eerste tranche nader uitgewerkt in een Selectieleidraad. 

Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch maakt bekend dat zij de Selectieleidraad zonnevelden eerste tranche 100 hectare, als uitvoering van de Visie energielandschap, op 15 december 2020 heeft vastgesteld en bijbehorende selectieprocedure start. De gemeente nodigt hiermee potentiële initiatiefnemers uit om een initiatief voor een zonneveld voor de eerste tranche in te dienen. Uiterlijk 10 weken (excl. 2 weken kerst) na publicatiedatum van de leidraad, 18 december 2020, dienen de initiatieven voor zonnevelden uiterlijk te zijn ingediend. 

Na ontvangst van alle plannen, zal de gemeente ernaar streven om binnen een periode van 10 weken alle plannen te beoordelen op de eisen uit de Selectieleidraad. Vervolgens volgt een selectiebeslissing en worden indieners van de plannen hierover geïnformeerd. De Selectieleidraad en het bijbehorende collegebesluit, alsmede een collegebrief aan de raad zijn hieronder te raadplegen onder Downloads.

Regionale Energie Strategie (RES)

Dertig Nederlandse regio’s stellen een zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost-Brabant is een van deze RES-regio’s.

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de RES voor Noordoost-Brabant. In de RES geven 15 gemeenten in de regio aan hoe zij kunnen bijdrage aan de opgaven van de energietransitie, waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 7 juli 2020 ingestemd met de concept RES voor Noordoost Brabant. De definitieve RES 1.0 wordt behandeld in de raadsvergadering van 18 mei 2021. Op de website van Raadsinformatie ’s-Hertogenbosch kunt u de stukken vinden.

Meer informatie over de RES is ook te vinden op de website van Energie Werkplaats Brabant. Lees ook het nieuwsbericht van 1 april 2021 over de RES.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant hebben de mogelijkheden van duurzame energie onderzocht. Dat is gebeurd in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. Samen hebben ze gekeken waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. Een van de vier windmolens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op de pagina Windpark de Rietvelden of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer op de pagina De Brand II.

Bedrijventerrein Heesch West

Heesch West is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het terrein. Inmiddels zijn de Milieueffectrapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West opgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet in procedure. We onderzoeken of er ook windmolens kunnen komen.

Lees meer op de pagina Voorontwerpbestemmingsplan Heesch West.

Zonnepark Heesch West – Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van twee velden zonnepanelen van ca. 10 ha. Het beoogde zonnepark ‘Achterste Groes’ komt ten oosten van het bedrijventerrein. Het ligt op grondgebied van Bernheze. De procedure loopt inmiddels. Aan de westkant, als onderdeel van de water- en groenstructuur, komt een tweede zonnepark. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. 

Lees meer op de website van Heesch West.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het digitale contactformulier.