Duurzame energie en landschap

Visie energielandschap

We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zijn we al bezig met verschillende maatregelen. Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon. 

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad vergaderd over twee voorstellen die in dat licht belangrijk zijn: de Visie energielandschap en de Regionale Energiestrategie. De raad heeft met beide voorstellen ingestemd. 

Gezien de impact van duurzame energieopwekking op het landschap is een Visie energielandschap noodzakelijk. De Visie energielandschap richt zich dan ook uitsluitend op productiemethoden met ruimtelijke impact. Dit betreft zonne- en windenergie. De Visie is opgesteld om te bepalen waar en onder welke condities het mogelijk is om initiatieven met windturbines en zonnevelden verder uit te werken. Met deze visie nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de regio.  

In het Uitvoeringsprogramma Visie Energielandschap (deel C) is opgenomen dat de gemeente uitvoering gaat geven aan een eerste tranche van initiatieven voor zonnevelden tot een plafond van totaal 100 hectare aan zonneveld-projecten.

Regionale Energie Strategie (RES)

Dertig Nederlandse regio’s stellen een zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost-Brabant is een van deze RES-regio’s. Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de RES voor Noordoost-Brabant. In de RES geven 15 gemeenten in de regio aan hoe zij kunnen bijdrage aan de opgaven van de energietransitie, waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Dinsdag 18 mei is de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch akkoord gegaan met de Regionale Energiestrategie 1.0. Hoe dit tot stand is gekomen, ziet u in de film over het raadsbesluit. De RES 1.0 NOB is nu openbaar. Alle documenten hierover zijn te lezen op de website van Energie Werkplaats Brabant. De RES 1.0 is daarna aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant hebben de mogelijkheden van duurzame energie onderzocht. Dat is gebeurd in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. Samen hebben ze gekeken waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. Een van de vier windmolens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op de pagina Windpark de Rietvelden of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer op de pagina De Brand II.

Zonneparken Heesch West en Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West, gelegen aan de A59 in het gebied tussen Vinkel, Geffen en Heesch.

Een onderdeel van het plan is de ontwikkeling van een grondgebonden zonneveld van ca. 5 ha (netto) met een jaarlijkse energieproductie van 4167 MWh. Dit zonneveld is gepland aan de zuidwestkant van het terrein en wordt landschappelijk ingepast in de te realiseren water- en groenstructuur van het nieuwe bedrijventerrein. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan Heesch West op 1 februari 2022 vastgesteld.

Lees meer op de pagina Vast te stellen bestemmingsplan Heesch West.

Daarnaast is een grondgebonden zonneveld van ca. 3,5 ha. (netto) gepland aan de oostzijde van het bedrijventerrein Heesch West, genaamd zonnepark Achterste Groes. Dit zonneveld is voorzien op grondgebied van de gemeente Bernheze en is geen onderdeel van het plan Heesch West. Al in 2019 is voor dit plan een omgevingsvergunning verleend. Hiertegen loopt nog een beroepsprocedure.

Selectieprocedure 1e tranche 100 hectare zonnevelden

Op 18 december 2020 is de selectieprocedure voor de 1e tranche 100 hectare zonnevelden gestart, als uitvoering van de Visie energielandschap. Initiatieven voor zonnevelden dienden uiterlijk 12 maart 2021 te zijn ingediend. Na ontvangst van alle plannen, heeft de gemeente alle initiatieven beoordeeld op de eisen uit de Selectieleidraad.

De selectiebeslissing is op 21 september door het college genomen. In totaal zijn er 8 plannen positief beoordeeld. Hiervan zijn er 7 op land en 1 op water. Het plan voor zon-op-water is op de Rosmalense Plas (plannummer 29). De plekken op land zijn als volgt:

  • 4  plekken sluiten aan op de snelweg. 2 daarvan zijn in de Dungense Polder (plannummer 28 en 32). De andere 2 ten zuiden van de A59 Oost, nabij afrit Nuland (plannummer 38) en afrit Kruisstraat (plannummer 41).  
  • 1 plan (plannummer 15) is in een kleinschalig landschap aan de Graafsebaan ten zuiden van de A59 Oost.  
  • 1 plan (plannummer 37) grenst aan het bedrijventerrein Kruisstraat.  
  • 1 plan (plannummer 3) is in een kleinschalig landschap nabij Rosmalen (voormalige vuilstort aan de Oude Baan Oost). 

De initiatiefnemers gaan starten met de haalbaarheidsfase. Waarin het gesprek met de omgeving de eerst stap is. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd zijn en aan de voorkant kunnen meedenken bij het initiatief. Dat geldt ook voor het uitwerken van de mogelijkheden van lokaal eigendom. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het in gesprek gaan en blijven. en ander belangrijk element in deze fase is de technische haalbaarheid. Hierin moet o.a. verder worden uitgewerkt hoe het project kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Op 13 juli heeft de raad de motie ‘Optimaal inpassen van 100 hectare zonnevelden’ aangenomen. Hierin verzoek de raad het college om de groep van positief beoordeelde initiatieven van circa 53 hectare te selecteren en de huidige selectieprocedure af te ronden, en ook om een vervolgproces te starten voor de groep van initiatieven die als niet-inpasbaar zijn beoordeeld, maar binnen het beoogde landschapstype liggen. Het college heeft op 21 september in een collegebrief aangegeven dat deze motie goed past binnen de kaders en hier een vervolgproces voor te starten.

Het collegebesluit en de collegebrief van 21 september zijn hieronder te raadplegen onder Downloads. 

Ook is onder Downloads een document te vinden waar de contactgegevens staan van de initiatiefnemers (op plannummer) van de geselecteerde initiatieven. Omwonenden (of anderen) kunnen hen benaderen, indien zij vragen of opmerkingen hebben over het betreffende initiatief.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het digitaal contactformulier.