Duurzame energie en landschap

Visie energielandschap

We willen in 2045 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zijn we al bezig met verschillende maatregelen. Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon.

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad vergaderd over twee voorstellen die in dat licht belangrijk zijn: de Visie energielandschap en de Regionale Energiestrategie. De raad heeft met beide voorstellen ingestemd.

Gezien de impact van duurzame energieopwekking op het landschap is een Visie energielandschap noodzakelijk. De Visie energielandschap richt zich dan ook uitsluitend op productiemethoden met ruimtelijke impact. Dit betreft zonne- en windenergie. De Visie is opgesteld om te bepalen waar en onder welke condities het mogelijk is om initiatieven met windturbines en zonnevelden verder uit te werken. Met deze visie nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de regio.

In het Uitvoeringsprogramma Visie Energielandschap (deel C) is opgenomen dat de gemeente uitvoering gaat geven aan een eerste tranche van initiatieven voor zonnevelden tot een plafond van totaal 100 hectare aan zonneveld-projecten.

Regionale Energie Strategie (RES)

Dertig Nederlandse regio’s stellen een zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost-Brabant is een van deze RES-regio’s. Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de RES voor Noordoost-Brabant. In de RES geven 15 gemeenten in de regio aan hoe zij kunnen bijdrage aan de opgaven van de energietransitie, waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Dinsdag 18 mei 2021 is de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch akkoord gegaan met de Regionale Energiestrategie 1.0. Hoe dit tot stand is gekomen, ziet u in de film over het raadsbesluit. Alle documenten hierover zijn te lezen op de website van Energie Werkplaats Brabant. De RES 1.0 is daarna aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn.

Duurzame polder

Het klimaat verandert, steeds sneller. Haar boodschap: stop, tot hier en niet verder. Als we niet nog meer willen verliezen, moeten we onze aarde nu tegemoet komen. Dat betekent zuinig omgaan met onze grondstoffen en inzetten op alternatieve energiebronnen. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons.

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant hebben grote duurzame ambities. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windturbines. Om hieraan een bijdrage te leveren, willen beide gemeenten, provincie en het rijk duurzame energie opwekken in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch: de Duurzame Polder. In het Osse en Bossche polderdeel wordt dit gedaan met windturbines. Tegelijkertijd wordt in het gebied gekeken naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.

Lees meer op de website van Duurzame Polder.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. Een van de vier windmolens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op de website van Windpark De Rietvelden.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak.

Lees meer op de pagina De Brand II.

Zonnepark Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West, gelegen aan de A59 in het gebied tussen Vinkel, Geffen en Heesch.

Een onderdeel van het plan is de ontwikkeling van een grondgebonden zonneveld van ca. 5 ha (netto) met een jaarlijkse energieproductie van 4167 MWh. Dit zonneveld is gepland aan de zuidwestkant van het terrein en wordt landschappelijk ingepast in de te realiseren water- en groenstructuur van het nieuwe bedrijventerrein. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan Heesch West op 1 februari 2022 vastgesteld. Hiertegen loopt een beroepsprocedure.

Lees meer op de pagina Vastgesteld bestemmingsplan Heesch West.

50 hectare zonnevelden

Op 18 december 2020 is de selectieprocedure gestart voor de 1e tranche van 100 hectare aan zonnevelden, in uitvoering van de Visie energielandschap. Initiatieven voor zonnevelden moesten uiterlijk op 12 maart 2021 worden ingediend en na ontvangst heeft de gemeente alle plannen beoordeeld op basis van de Selectieleidraad.

Het college heeft op 21 september de selectiebeslissing genomen en in totaal zijn er 8 plannen positief beoordeeld, waarvan 7 op land en 1 op water met een totaal goed voor 50 hectare. Het plan voor zon-op-water is gevestigd op de Rosmalense Plas (plannummer 29), de plekken op het land zijn verdeeld over verschillende locaties:

  • 4  plekken sluiten aan op de snelweg. 2 daarvan zijn in de Dungense Polder (plannummer 28 en 32). De andere 2 ten zuiden van de A59 Oost, nabij afrit Nuland (plannummer 38) en afrit Kruisstraat (plannummer 41).
  • 1 plan (plannummer 15) is in een kleinschalig landschap aan de Graafsebaan ten zuiden van de A59 Oost.
  • 1 plan (plannummer 37) grenst aan het bedrijventerrein Kruisstraat.
  • 1 plan (plannummer 3) is in een kleinschalig landschap nabij Rosmalen (voormalige vuilstort aan de Oude Baan Oost).

In het Bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken dat de gemeente 50 hectare aan de geselecteerde zonnevelden gaat realiseren, en kansen oppakt op incourante stukken.

Momenteel zijn de initiatiefnemers hun plannen aan het onderzoeken in de haalbaarheidsfase, waarin het gesprek met de omgeving de eerste stap is. De gemeente benadrukt het belang van het informeren en betrekken van omwonenden bij het initiatief, evenals het onderzoeken van de mogelijkheden van lokaal eigendom en de technische haalbaarheid.

Onlangs is het eerste zonneveld (plannummer 15, Zonneveld Graafsebaan Rosmalen) vergund. Voordat het vergund kon worden is het plan langs de raad geweest (zie raadsvoorstel van 28 februari 2023), daarna was het ontwerpbesluit van de vergunning vanaf 3 april 2023 zes weken ter inzage gelegd.

Het collegebesluit en de collegebrief van 21 september 2021, evenals de contactgegevens van de initiatiefnemers van de geselecteerde initiatieven, zijn beschikbaar om te raadplegen onder Downloads. Omwonenden of anderen kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers indien zij vragen of opmerkingen hebben over het betreffende initiatief.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.