Duurzame energie en landschap

Visie energielandschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Visie energielandschap (Deel A en B) ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden en de bijbehorende Nota zienswijzen en het uitvoeringsprogramma (deel C) vastgesteld. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch behandelt dit raadsvoorstel in de vergadering van 7 juli. Voorafgaand daaraan is er de mogelijkheid tot inspreken op 15 juni in de raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten (voor diegenen die nog niet eerder ingesproken hebben), en behandelt de Commissie Omgeving de stukken op 23 juni. Meer informatie over de raadsagenda is te vinden via deze link:https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/

De stukken van de Visie energielandschap die ter vaststelling in de raad voorlagen, zijn hieronder te downloaden (PDF):

Raadsvoorstel Visie Energielandschap
Visie Hoofddocument Deel A
Visie Achtergronddocument Deel B
Visie Uitvoeringsprogramma Deel C
Zienswijzennota (deel 1)
Zienswijzennota (deel 2)
Lijst van wijzigingen
Bijlage 1 bij Lijst van Wijzigingen
Bijlage 2 bij Lijst van Wijzigingen

Regionale Energie Strategie (RES)

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Oost Brabant. In de Regionale Energiestrategie geven 18 gemeenten in de regio aan waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Drie stakeholdersbijeenkomsten van de Regionale Energietransitie (RES) in Noordoost Brabant hebben inmiddels plaatsgevonden. De hoofdlijnen van het RES voorstel worden dit voorjaar (2020) voorgelegd aan de gemeenteraden en waterschappen van Noordoost Brabant. Daarmee is het voorstel nog niet definitief.

Dertig Nederlandse regio’s stellen de komende tijd een zogeheten Regionale Energie Strategie op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost Brabant is een van deze RES-regio’s.

De gemeente 's-Hertogenbosch zal in de Visie Energielandschap aangeven waar binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch de kansen liggen. De gemeente zal dit inbrengen in de Regionale Energiestrategie. Voor het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen de Visie Energielandschap en de Regionale Energiestrategie hetzelfde zijn.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch behandelt het raadsvoorstel concept RES Noordoost Brabant eveneens in de vergadering van 7 juli. Voorafgaand daaraan is er de mogelijkheid tot inspreken op 15 juni in de raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten, en behandelt de Commissie Omgeving de stukken op 23 juni. Meer informatie over de raadsagenda is te vinden via deze link: https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/

Alle informatie en stukken van de concept RES Noordoost Brabant zijn te vinden via:

www.resnob.nl

www.Energiewerkplaatsbrabant.nl

Meedenkbijeenkomsten

Vanuit de verzamelde informatie en verschillende bijeenkomsten wordt de Visie Energielandschap opgebouwd. De presentatie van de meedenkbijeenkomsten op 22 en 25 mei is via hier terug te lezen. Het verslag van de eerste bijeenkomst is nu terug lezen middels deze link (pdf) en de bijlagen behorende bij het verslag zijn hier (pdf) terug te vinden.

Mocht u vragen hebben of wilt u op de hoogte worden gehouden stuur dan een mail via dit formulier.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant hebben de mogelijkheden van duurzame energie onderzocht. Dat is gebeurd in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. Samen hebben ze gekeken waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Vogelonderzoek

SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, de betekenis van de westelijke Beerse Overlaat voor broedvogels en wintervogels in beeld gebracht. Ook is onderzocht of er een relatie is tussen de aanwezigheid of plaatsing van windturbines en de aantallen vogels in het gebied. Meer hierover leest u in het rapport ‘Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines’.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. De opbrengst van de vier molens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op onze webpagina over het windpark of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer over De Brand.

Bedrijventerrein Heesch West

Heesch West is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het terrein. Inmiddels zijn de Milieueffectrapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West opgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet in procedure. We onderzoeken of er ook windmolens kunnen komen.

Lees meer over bedrijventerrein Heesch West.

Zonnepark Heesch West – Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van twee velden zonnepanelen van ca. 10 ha. Het beoogde zonnepark ‘Achterste Groes’ komt ten oosten van het bedrijventerrein. Het ligt op grondgebied van Bernheze. De procedure loopt inmiddels. Aan de westkant, als onderdeel van de water- en groenstructuur, komt een tweede zonnepark. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. 

Lees meer op de website van gemeente Bernheze.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier.