Ga naar de inhoud

Duurzame energie en landschap

Regionale Energie Strategie (RES)

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Oost Brabant. In de Regionale Energiestrategie geven 18 gemeenten in de regio aan waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Drie stakeholdersbijeenkomsten van de Regionale Energietransitie (RES) in Noordoost Brabant hebben inmiddels plaatsgevonden. De hoofdlijnen van het RES voorstel worden dit voorjaar (2020) voorgelegd aan de gemeenteraden en waterschappen van Noordoost Brabant. Daarmee is het voorstel nog niet definitief.

Dertig Nederlandse regio’s stellen de komende tijd een zogeheten Regionale Energie Strategie op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost Brabant is een van deze RES-regio’s.

De gemeente 's-Hertogenbosch zal in de Visie Energielandschap aangeven waar binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch de kansen liggen. De gemeente zal dit inbrengen in de Regionale Energiestrategie. Voor het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen de Visie Energielandschap en de Regionale Energiestrategie hetzelfde zijn.

Visie duurzame energie en landschap

Er melden zich steeds meer initiatieven bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch voor zonnepanelenvelden en windturbines. Om een antwoord te formuleren op deze initiatieven, stelt de gemeente de Visie Energielandschap op. Deze gaat over het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin wordt beschreven op welke plekken in de gemeente ruimte is voor opwekking van duurzame energie en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zijn. De visie gaat verder dan alleen energie, Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

De gemeente heeft de ontwerpvisie over het veranderende landschap door duurzame energie op 4 november 2019 ter inzage gelegd. Hiervoor hebben we gesproken met belanghebbenden. Op 19 november is er een inspraakbijeenkomst geweest. Eerder besloot (pdf) de gemeenteraad al dat deze visie er moet komen in het energietransitieprogramma 2016-2020. Met deze visie is de gemeente in staat verzoeken van initiatiefnemers te beoordelen. En veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe te staan. 

Meedenkbijeenkomsten

Vanuit de verzamelde informatie en verschillende bijeenkomsten wordt de Visie Energielandschap opgebouwd. De presentatie van de meedenkbijeenkomsten op 22 en 25 mei is via hier terug te lezen. Het verslag van de eerste bijeenkomst is nu terug lezen middels deze link (pdf) en de bijlagen behorende bij het verslag zijn hier (pdf) terug te vinden.

Mocht u vragen hebben of wilt u op de hoogte worden gehouden stuur dan een mail via dit formulier.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant hebben de mogelijkheden van duurzame energie onderzocht. Dat is gebeurd in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. Samen hebben ze gekeken waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Vogelonderzoek

SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, de betekenis van de westelijke Beerse Overlaat voor broedvogels en wintervogels in beeld gebracht. Ook is onderzocht of er een relatie is tussen de aanwezigheid of plaatsing van windturbines en de aantallen vogels in het gebied. Meer hierover leest u in het rapport ‘Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines’.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. De opbrengst van de vier molens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op onze webpagina over het windpark of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer over De Brand.

Bedrijventerrein Heesch West

Heesch West is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het terrein. Inmiddels zijn de Milieueffectrapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West opgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet in procedure. We onderzoeken of er ook windmolens kunnen komen.

Lees meer over bedrijventerrein Heesch West.

Zonnepark Heesch West – Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van twee velden zonnepanelen van ca. 10 ha. Het beoogde zonnepark ‘Achterste Groes’ komt ten oosten van het bedrijventerrein. Het ligt op grondgebied van Bernheze. De procedure loopt inmiddels. Aan de westkant, als onderdeel van de water- en groenstructuur, komt een tweede zonnepark. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. 

Lees meer op de website van gemeente Bernheze.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier.