Ga naar de inhoud

Duurzame energie en landschap

Regionale Energie Strategie (RES)

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Oost Brabant. In de Regionale Energiestrategie geven 18 gemeenten in de regio aan waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Ook voor de Regionale Energiestrategie worden belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken. De derde stakeholderbijeenkomst van de Regionale Energiestrategie (RES) in Noordoost Brabant is op woensdag 15 januari 2020 in Oss. Tijdens deze derde bijeenkomst gaat het over de hoofdlijnen van het RES-voorstel. Dit voorstel wordt komend voorjaar voorgelegd aan de gemeenteraden en waterschappen van Noordoost Brabant. Daarmee is het voorstel nog niet definitief.

Aanmelden

Via dit formulier kunt u zich aanmelden en aangeven over welke thema’s u graag meepraat.

Dertig Nederlandse regio’s stellen de komende tijd een zogeheten Regionale Energie Strategie op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost Brabant is een van deze RES-regio’s.

De gemeente 's-Hertogenbosch zal in de Visie energielandschap aangeven waar binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch de kansen liggen.  De gemeente zal dit inbrengen in de Regionale Energiestrategie. Voor het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen de Visie Energielandschap en de Regionale Energiestrategie hetzelfde zijn.

Visie duurzame energie en landschap

De gemeente gaat een visie maken over het veranderende landschap door duurzame energie. Daarvoor praten we met belanghebbenden. Eerder besloot (pdf) de gemeenteraad al dat deze visie er moet komen in het energietransitieprogramma 2015-2020. Met deze visie is de gemeente in staat verzoeken van initiatiefnemers te beoordelen. En veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe te staan. 

Er melden zich steeds meer initiatieven bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch voor zonnepanelenvelden en windturbines. Om een antwoord te formuleren op deze initiatieven, stelt de gemeente de Visie energielandschap op. Deze gaat over het gehele grondgebied van de gemeente. Hierin zal worden beschreven op welke plekken in de gemeente ruimte is voor opwekking van duurzame energie en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zijn. De visie gaat verder dan alleen energie, Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

Ontwerpvisie Energielandschap

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de ontwerpvisie energielandschap vanaf 4 november 2019 gedurende vier weken ter inzage ligt. De visie is een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. Meer informatie over de ontwerpvisie vindt u hier.

Op 19 november 2019 is er een inspraakavond over de ontwerpvisie. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de visie. Wij verzoeken u zich via deze webpagina aan te melden.

Meedenkbijeenkomsten

Bij de meedenkbijeenkomsten op 22 en 25 mei was er van alles te doen. U kon deelnemen aan een serious game, waarin vanuit verschillende posities windmolens en zonnepanelen in het landschap ervaren konden worden. Al werkende willen wij duidelijkheid krijgen over waar we het met elkaar over eens zijn. En ook waar discussiepunten blijven bestaan. Vanuit de verzamelde informatie, de verschillende meningen en gesprekken, bouwen we de visie energielandschap op. De presentatie van de meedenkbijeenkomsten is hier terug te lezen.

Het verslag van de eerste bijeenkomst is nu terug lezen middels deze link (pdf) en de bijlagen behorende bij het verslag zijn hier (pdf) terug te vinden.

Mocht u vragen hebben of wilt u op de hoogte worden gehouden stuur dan een mail via dit formulier.

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant onderzoeken de mogelijkheden van duurzame energie. Dat doen we in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. De drie bekijken met elkaar waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. De opbrengst van én van de vier molens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op onze webpagina over het windpark of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer over De Brand.

Bedrijventerrein Heesch West

Heesch West is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het terrein. Hiervoor maken we nu een milieueffectrapportage en bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nog niet in procedure. We onderzoeken of er ook windmolens kunnen komen.

Lees meer over bedrijventerrein Heesch West.

Zonnepark Heesch West – Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van twee velden zonnepanelen van ca. 10 ha. Het beoogde zonnepark ‘Achterste Groes’ komt ten oosten van het bedrijventerrein. Het ligt op grondgebied van Bernheze. De procedure loopt inmiddels. Aan de westkant, als onderdeel van de water- en groenstructuur, komt een tweede zonnepark. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. 

Lees meer op de website van gemeente Bernheze.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier.

Deze visie stellen we voor het gehele buitengebied van de gemeente op. De gemeenteraad stelde de aanpak hiervoor ook op 9 oktober 2018 vast. De visie stelt ons in staat verzoeken van initiatiefnemers te beoordelen. En veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe te staan.