Duurzame energie en landschap

Visie energielandschap

We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zijn we al bezig met verschillende maatregelen. Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon. 

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad vergaderd over twee voorstellen die in dat licht belangrijk zijn: de Visie energielandschap en de Regionale Energiestrategie. De raad heeft met beide voorstellen ingestemd. 

Gezien de impact van duurzame energieopwekking op het landschap is een Visie energielandschap noodzakelijk. De Visie energielandschap richt zich dan ook uitsluitend op productiemethoden met ruimtelijke impact. Dit betreft zonne- en windenergie. De Visie is opgesteld om te bepalen waar en onder welke condities het mogelijk is om initiatieven met windturbines en zonnevelden verder uit te werken. Met deze visie nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de regio.  

Regionale Energie Strategie (RES)

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Oost Brabant. In de Regionale Energiestrategie geven 18 gemeenten in de regio aan waar zij kansen zien liggen voor windmolenparken en zonneparken en hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden.

Drie stakeholdersbijeenkomsten van de Regionale Energietransitie (RES) in Noordoost Brabant hebben inmiddels plaatsgevonden. De hoofdlijnen van het RES voorstel worden uiterlijk in september 2020 voorgelegd aan de gemeenteraden en waterschappen van Noordoost Brabant. Daarmee is het voorstel nog niet definitief.

Dertig Nederlandse regio’s stellen de komende tijd een zogeheten Regionale Energie Strategie op om de doelen van Parijs te halen. De regio Noordoost Brabant is een van deze RES-regio’s.

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft in de Visie Energielandschap aangegeven waar binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch de kansen liggen. De gemeente heeft dit ingebracht in de Regionale Energiestrategie. Voor het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch zijn de Visie Energielandschap en de Regionale Energiestrategie hetzelfde. 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 7 juli 2020 ingestemd met het raadsvoorstel concept RES Noordoost Brabant. De stukken zijn te vinden op de website van het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS), kopje III.9. 

Projecten en initiatieven

Hieronder noemen we concrete projecten en initiatieven die nu in voorbereiding of in uitvoering zijn. 

Onderzoek polders tussen 's-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant hebben de mogelijkheden van duurzame energie onderzocht. Dat is gebeurd in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders. Samen hebben ze gekeken waar vormen van duurzame energie in deze polders mogelijk zijn, waar het mag en waar het past. Daar is nu nog geen ruimtelijk beleid voor.

Windmolenpark Rietvelden

Een groep initiatiefnemers vroeg de gemeente om mee te werken aan een initiatief voor vier windmolens. Drie windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden en één windmolen langs de A59, nabij de windmolen op Treurenburg. Een van de vier windmolens is voor inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Lees meer op de pagina Windpark de Rietvelden of op www.windparkderietvelden.nl.

Windmolens De Brand

De plannen voor windmolens langs het Maximakanaal liggen voorlopig stil. Het gaat daarbij om het gebied op en bij de uitbreiding van bedrijventerrein De Brand. Eerst maken we het bestemmingsplan voor De Brand-2 af. Daarna kijken we in overleg met Sint-Michielsgestel opnieuw naar de mogelijkheden en het draagvlak. 

Lees meer op de pagina De Brand II.

Bedrijventerrein Heesch West

Heesch West is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het terrein. Inmiddels zijn de Milieueffectrapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West opgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet in procedure. We onderzoeken of er ook windmolens kunnen komen.

Lees meer op de pagina Voorontwerpbestemmingsplan Heesch West.

Zonnepark Heesch West – Achterste Groes

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss werken samen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van twee velden zonnepanelen van ca. 10 ha. Het beoogde zonnepark ‘Achterste Groes’ komt ten oosten van het bedrijventerrein. Het ligt op grondgebied van Bernheze. De procedure loopt inmiddels. Aan de westkant, als onderdeel van de water- en groenstructuur, komt een tweede zonnepark. De procedure en besluitvorming hierover zijn onderdeel van de bestemmingsplanprocedure voor het terrein. 

Lees meer op de website van gemeente Bernheze.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via het digitale contactformulier.