Huisvesting arbeidsmigranten gemeente ’s-Hertogenbosch, concept ruimtelijke beleidsregels

Kennisgeving op grond van de inspraakverordening ’s-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept ‘Ruimtelijke beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten gemeente ’s-Hertogenbosch’ met ingang van 20 november 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. In deze beleidsregels zijn de voorwaarden geformuleerd waaraan initiatieven voor de huisvesting voor arbeidsmigranten dienen te voldoen.

De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende en goede huisvesting is voor arbeidsmigranten die in de gemeente werkzaam zijn met aandacht voor het welzijn van de gehuisveste personen, de verhouding tot de woon- en leefomgeving en het beheer van de locatie. De arbeidsmigrant heeft tijdens zijn verblijf in Nederland recht op deugdelijke huisvesting. Daarnaast is het in het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zowel voor de arbeidsmigranten zelf als voor de omgeving van de huisvestingslocatie van arbeidsmigranten belangrijk dat de huisvesting goed geregeld is. Ongewenste en illegale huisvesting en eventuele overlast dient te worden voorkomen. In dit kader heeft de gemeente een belangrijke rol om de huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren.

Derhalve worden in dit beleidskader de voorwaarden geformuleerd waaraan initiatieven voor de huisvesting voor arbeidsmigranten dienen te voldoen. Het beleidskader geeft daarmee meer inzicht in de aspecten die relevant zijn voor de vraag of een locatie kansrijk is voor de huisvesting van arbeidsmigranten en vormt een grondslag voor de beoordeling van plannen voor de realisatie van nieuwe huisvesting. Daarmee beogen we initiatiefnemers in staat te stellen meer gericht locaties voor huisvestingsvoorzieningen te vinden om deze te ontwikkelen binnen de gemeentelijke kaders.

Wilt u reageren?

In de periode dat de concept beleidsregels ter inzage liggen, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wilt u reageren op de concept beleidsregels?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15365532.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier.
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer J. Sinke, tel. 06 – 31142461.

De concept beleidsregels liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.