De Bossche Omgevingsvisie

Denk mee over de toekomst van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Van 4 tot en met 11 oktober is de Week van de Omgevingsvisie. We organiseren dan meerdere inloopavonden waar iedereen van jong tot oud van harte welkom is. Zorg dat je erbij bent want deze week staat in het teken van de toekomst van onze gemeente. Hoe zie je dat voor je en wat vind je daarin belangrijk? Het gaat ook om jouw toekomst en de volgende generaties. Daarover gaan we graag met je in gesprek tijdens één van de inloopavonden. Ga naar de pagina Week van de Omgevingsvisie voor meer informatie. 

Waarom een Omgevingsvisie?

Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan een Omgevingsvisie voor heel de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We willen onze samenleving en de positie van ’s-Hertogenbosch - als plek waar het goede leven floreert – versterken. In deze Omgevingsvisie gaan we beschrijven hoe we de leefomgeving - de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren - willen inrichten, ontwikkelen en beschermen. Welke ambities we daarbij hebben, hoe we onze koers bepalen en hoe we die samen vormgeven en benutten. Een belangrijk verschil met de huidige structuurvisie is dat we in de toekomstige Omgevingsvisie het beleid op verschillende thema’s veel meer met elkaar gaan verbinden. Denk aan wonen, gezondheid, recreatie, economie, verkeer en vervoer, natuur en water, milieu en cultuurhistorie. Want ‘s-Hertogenbosch is nooit af. Hoe onze gemeente historisch is gevormd is onze inspiratie voor de toekomst.

De Bossche Koers

Het is 2050. Waar gaan we naartoe met ’s-Hertogenbosch? En wat wens je jezelf en de volgende generaties graag toe? Juist in deze tijd is het belangrijk om vooruit te kijken. Want we staan voor grote opgaven. Opgaven die ruimte nodig hebben. We moeten de grote vraag naar ruimte voor woningen en bedrijvigheid in relatie brengen met andere grote opgaven. Zoals het veranderende klimaat waarbij droogte, hitte en wateroverlast vaker voor komen (klimaatadaptatie). De overstap van fossiele brandstoffen (olie en gas) naar groene energiebronnen (energietransitie). We streven naar een circulaire economie waarbij we grondstoffen en producten hergebruiken. De landbouw moet verduurzamen (landbouwtransitie), en met slimme mobiliteitsoplossingen willen we de CO2 uitstoot en geluidoverlast verminderen. Ook biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier verdient onze aandacht. Het concept-Koersdocument geeft op hoofdlijnen richting aan deze opgaven en gaat over de toekomst van onze gemeente.

Dit document kwam tot stand met inbreng van onder meer inwoners, ondernemers en partners.

Bekijk het concept Koersdocument Omgevingsvisie (pdf). Of klik op onderstaande afbeelding om de pdf te openen.

De gebiedsvisies

Het concept Koersdocument is ook de opstap en het kader voor de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De uitwerking daarvan krijgt gestalte in vier gebiedsvisies. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor alles wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, woonwijken, wegen, fietspaden, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort.

In de gebiedsvisies gaan we dieper in op de binnenstad, de wijken binnen en buiten de ring, de dorpen en het buitengebied. Elk gebied heeft namelijk een eigen karakter. Ook deze gebiedsvisies werken we graag samen uit met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Alle kennis en ervaring kunnen we goed gebruiken. We gaan tijdens de Week van de Omgevingsvisie (4 tot en met 11 oktober 2023) met iedereen die wil daarover in gesprek. Ga naar de pagina Week van de Omgevingsvisie voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden over de locaties en meer.

De gebiedsvisies en het definitieve Koersdocument worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie voor onze gemeente.

Waar heeft iedereen al over mee kunnen denken?

Tot 26 januari 2023 kon iedereen op ons online participatieplatform meedenken over de Bossche Koers aan de hand van stellingen over onderwerpen uit de Bossche Koers. Lees de samenvatting van de reacties (pdf).

Om te komen tot het concept Koersdocument hebben we in 2021 alle inwoners eerst een korte vragenlijst gestuurd over de buurt waar ze in wonen. We hebben daar 10.000 reacties op ontvangen. Wil jij weten wat daaruit kwam? Alle resultaten van de ingevulde vragenlijsten hebben we verwerkt in een rapport en in een infographic per buurt. Deze zijn te vinden onderaan deze pagina.

Vragen of meer informatie? 

Vul het digitaal contactformulier in. 

Toegankelijkheid van de PDF's

Mocht je de informatie uit de onderstaande pfd-bestanden niet goed kunnen lezen dan kun je altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer (073) 615 57 03. We kijken dan samen hoe we je verder kunnen helpen.