De Bossche Omgevingsvisie

Waarom een Omgevingsvisie?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt talloze wetten en regels over de plek waar we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn, voor mens en dier, en tegelijkertijd ruimte bieden voor ontwikkeling. Via het Omgevingsloket kunt u alle regels en informatie raadplegen en vergunningen aanvragen. Of u nu inwoner of ondernemer bent, de Omgevingswet is voor iedereen. We hebben tot 2027 de tijd om de doelen van de Omgevingswet te verwerken in een Bossche Omgevingsvisie en tot 2032 voor een Omgevingsplan. We beginnen deze reis op 1 januari 2024 en werken graag samen met u aan een toekomstbestendig ’s-Hertogenbosch. Ga voor meer informatie naar de pagina Omgevingswet.

Bij de Omgevingswet hoort dus een Omgevingsvisie. Daaraan werken we samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties. In deze Omgevingsvisie beschrijven we hoe we de leefomgeving – de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren – willen inrichten, ontwikkelen en beschermen. Welke ambities we daarbij hebben. Een belangrijk verschil met de huidige structuurvisie is dat we in de toekomstige Omgevingsvisie het beleid op verschillende thema’s veel meer met elkaar gaan verbinden. Denk aan wonen, gezondheid voor mens en dier, recreatie, economie, verkeer en vervoer, natuur en water, milieu en cultuurhistorie.  Initiatieven van inwoners en initiatiefnemers kunnen daaraan bijdragen en worden hierop straks getoetst. Want ’s-Hertogenbosch. is nooit af. Hoe onze gemeente historisch is gevormd is onze inspiratie voor de toekomst.

De Bossche Koers

Een eerste stap op te komen tot de Bossche Omgevingsvisie is de Bossche Koers. Juist in deze tijd is het belangrijk om vooruit te kijken. Want we staan voor grote opgaven. Opgaven die ruimte nodig hebben. We moeten de grote vraag naar ruimte voor woningen en bedrijvigheid in relatie brengen met andere grote opgaven. Zoals het veranderende klimaat waarbij droogte, hitte en wateroverlast vaker voor komen (klimaatadaptatie). De overstap van fossiele brandstoffen (olie en gas) naar groene energiebronnen (energietransitie). We streven naar een circulaire economie waarbij we grondstoffen en producten hergebruiken. De landbouw moet verduurzamen (landbouwtransitie), en met slimme mobiliteitsoplossingen willen we de CO2 uitstoot en geluidoverlast verminderen. Ook biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier verdient onze aandacht. Het concept-Koersdocument geeft op hoofdlijnen richting aan deze opgaven en gaat over de toekomst van onze gemeente. Dit document kwam tot stand met inbreng van onder meer inwoners, ondernemers en partners.

Bekijk het concept Koersdocument Omgevingsvisie (pdf). Of klik op onderstaande afbeelding om de pdf te openen.

Voorkant koersdocument omgevingsvisie

De gebiedsvisies

Het concept Koersdocument is ook de opstap en het kader voor de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De uitwerking daarvan krijgt gestalte in vier gebiedsvisies. In de gebiedsvisies gaan we dieper in op de binnenstad, de wijken binnen en buiten de ring, de dorpen en het buitengebied. Elk gebied heeft namelijk een eigen karakter.

  • We organiseerden van 3 t/m 11 oktober de Week van de Omgevingsvisie. In deze week konden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen meedenken over de Bossche gebiedsvisies met daarin de toekomstvisie van het gebied. De Week van de Omgevingsvisie startte op dinsdag 3 oktober met een bijeenkomst voor partners zoals bijvoorbeeld de provincie, het waterschap, woningcorporaties, RIVU en fietsersbond. Daarnaast organiseerden we per gebied twee inloopavonden waar iedereen welkom was. Iedereen kon op deze avonden reageren op de opgaven, ambities en een aanpak voor de toekomst van hun wijk of dorp. Deze avonden werden bezocht door zo’n 270 personen. Iedereen die wilde kon ook van 4 tot en met 25 oktober reacties kwijt op ons participatieplatform. Per gebied ontvingen we tussen de 35 en 85 reacties.
  • Alle opbrengsten uit de Week van de Omgevingsvisie hebben we zorgvuldig afgewogen en meegenomen in de concept gebiedsvisies. In maart 2024 hebben we de concept gebiedsvisies voorbesproken met maatschappelijke partners. Ook daar hebben we verslag van gedaan.

Wil je de verslagen teruglezen? Bekijk per gebiedsvisie de resultaten:

  1. Brede binnenstad
  2. Wijken binnen de ring
  3. Wijken buiten de ring
  4. Buitengebied en de dorpen

Vervolg

Alle opmerkingen wegen we af en nemen we daar waar het kan mee in de Omgevingsvisie. Eind 2024 wordt deze openbaar voor inspraak. Deze planning is nog wel onder voorbehoud. Als het zover is maken we dat op verschillende manieren bekend.

Een collage van fotos met verschillende gebieden in 's-Hertogenbosch

Waar heeft iedereen al over mee kunnen denken?

Tot 26 januari 2023 kon iedereen op ons online participatieplatform meedenken over de Bossche Koers aan de hand van stellingen over onderwerpen uit de Bossche Koers. Lees de samenvatting van de reacties (pdf).

Om te komen tot het concept Koersdocument hebben we in 2021 alle inwoners eerst een korte vragenlijst gestuurd over de buurt waar ze in wonen. We hebben daar 10.000 reacties op ontvangen. Wil jij weten wat daaruit kwam? Alle resultaten van de ingevulde vragenlijsten hebben we verwerkt in een rapport en in een infographic per buurt. Deze zijn te vinden onderaan deze pagina.

Vragen of op de hoogte blijven?

Heb je vragen? Vul het digitaal contactformulier in. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Mocht je de informatie uit de onderstaande pdf-bestanden niet goed kunnen lezen dan kun je altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer (073) 615 57 03. We kijken dan samen hoe we je verder kunnen helpen.

Omgevingsvisies – resultaten participatie gebiedsvisie

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.