De Bossche Omgevingsvisie

Waarom een Omgevingsvisie?

Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan een Omgevingsvisie voor heel de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We willen onze samenleving en de positie van ’s-Hertogenbosch - als plek waar het goede leven floreert – versterken. In deze Omgevingsvisie gaan we beschrijven hoe we de leefomgeving - de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren - willen inrichten, ontwikkelen en beschermen. Welke ambities we daarbij hebben, hoe we onze koers bepalen en hoe we die samen vormgeven en benutten. Een belangrijk verschil met de huidige structuurvisie is dat we in de toekomstige Omgevingsvisie het beleid op verschillende thema’s veel meer met elkaar gaan verbinden. Denk aan wonen, gezondheid, recreatie, economie, verkeer en vervoer, natuur en water, milieu en cultuurhistorie. Want ‘s-Hertogenbosch is nooit af. Hoe onze gemeente historisch is gevormd is onze inspiratie voor de toekomst.

Een eerste stap: De Bossche Koers

Een eerste stap om te komen tot de Omgevingsvisie is de Bossche Koers. Het is 2050. Waar gaan we naar toe met ’s-Hertogenbosch? En wat wens je jezelf en de volgende generaties graag toe? Juist in deze tijd is het belangrijk om vooruit te kijken. Want we staan voor grote opgaven. Opgaven die ruimte nodig hebben. We moeten de grote vraag naar ruimte voor woningen en bedrijvigheid in relatie brengen met andere grote opgaven. Zoals het veranderende klimaat waarbij droogte, hitte en wateroverlast vaker voor komen (klimaatadaptatie). De overstap van fossiele brandstoffen (olie en gas) naar groene energiebronnen (energietransitie). We streven naar een circulaire economie waarbij we grondstoffen en producten hergebruiken. De landbouw moet verduurzamen (landbouwtransitie), en met slimme mobiliteitsoplossingen willen we de CO2 uitstoot en geluidoverlast verminderen. Ook biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier verdient onze aandacht. Het concept-Koersdocument geeft op hoofdlijnen richting aan deze opgaven en gaat over de toekomst van onze gemeente.

Dit document kwam tot stand met inbreng van onder meer inwoners, ondernemers en partners.

Bekijk het concept Koersdocument Omgevingsvisie (pdf). Of klik op onderstaande afbeelding om de pdf te openen.

Wat vind jij van het concept Koersdocument?

De Bossche Koers gaat dus over de toekomst van onze hele gemeente. Hebben we in 2050 nog steeds een rijk verenigingsleven in wijken en dorpen en wat vraagt dat van ons allemaal? Wat kunnen ‘stad’ en ‘dorpen’ van elkaar leren, als het gaat om bijvoorbeeld zorg voor elkaar? Hoe ziet een gastvrij ’s-Hertogenbosch in 2050 eruit? En hoe kan de energie- en landbouwtransitie doorwerken in hoe we wonen, leven, werken en reizen? Onderwerpen die we graag met inwoners, partners en (maatschappelijke) organisaties verdiepen.

Tot 26 januari 2023 kon iedereen op ons online participatieplatform per onderwerp aangeven hoe belangrijk deze voor hen is en ook een reactie daarop achterlaten. We zijn blij met alle reacties die we ontvingen. Lees de samenvatting van de reacties (pdf). Dat helpt ons om niet alleen de Bossche Koers weer een stap verder te brengen, maar ook de gebiedsvisies. We gaan nu alle reacties zorgvuldig afwegen. Dat betekent ook keuzes maken. Niet alles kunnen we (direct) oppakken. Welke afwegingen we daarin maken, geven we aan je terug. Via onze digitale nieuwsbrief en deze pagina doen we daar ook verslag van. Lees de nieuwsbrief van 2 juni 2023.

Een volgende stap: De gebiedsvisies

Het concept Koersdocument is ook de opstap en het kader voor de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De uitwerking daarvan krijgt gestalte in vier gebiedsvisies. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor alles wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, woonwijken, wegen, fietspaden, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort.

In de gebiedsvisies gaan we dieper in op de binnenstad, de wijken binnen en buiten de ring, de dorpen en het buitengebied. Elk gebied heeft namelijk een eigen karakter. Ook deze gebiedsvisies werken we graag samen uit met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Alle kennis en ervaring kunnen we goed gebruiken. We verwachten dat we na de zomer (2023) met iedereen die wil daarover in gesprek gaan. Via verschillende kanalen maken we dat kenbaar.

De gebiedsvisies en het definitieve Koersdocument worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie voor onze gemeente.

Waar heeft iedereen al over mee kunnen denken?

Voor het concept Koersdocument hebben we alle inwoners een korte vragenlijst gestuurd over de buurt waar ze in wonen. We hebben daar 10.000 reacties op ontvangen. Een resultaat waar we trots op zijn. Wil jij weten wat daaruit kwam? Alle resultaten van de ingevulde vragenlijsten hebben we verwerkt in een rapport en in een infographic per buurt. Deze zijn te vinden onderaan deze pagina.

Vragen of meer informatie? 

Vul het digitaal contactformulier in. 

Toegankelijkheid van de PDF's

Mocht je de informatie uit de onderstaande pfd-bestanden niet goed kunnen lezen dan kun je altijd contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer (073) 615 57 03. We kijken dan samen hoe we je verder kunnen helpen.