Gebied 2: Wijken binnen de ring

De wijken binnen de ring bestaan uit de wijken tussen de binnenstad en de ringweg: West, Noord, Graafsepoort, Muntel/Vliert, Zuidoost.

De inloopavonden waren op woensdag 4 oktober in S.C.C. De Helftheuvel in De Schutskamp en op maandag 9 oktober in S.C.C. De Biechten in Hintham. De avonden werden bezocht door zo’n 50 personen.

Tijdens de bijeenkomsten (en online via het participatieplatform) lieten we onze visie op dit gebied zien aan de hand van een kaart. Ook toonden we kaarten met drie ontwikkelrichtingen die daarbij horen. Dit zijn:

 • Samen voor elkaar
 • Grote stappen vooruit
 • Duurzaam verbonden

Deelnemers herkenden deze richtingen en zijn daar positief over. We kregen ook punten terug die je hieronder terugleest.

Ontwikkelrichting 1 – Samen voor elkaar

We zetten in op een stad waarin iedereen mee kan doen en de voorzieningen in elke buurt op orde zijn. Per buurt zoeken we naar een goede balans door voorzieningen en woningen te maken voor verschillende mensen, zoals  ouderen of mensen die alleen wonen. Dat gebeurt zoveel mogelijk met kleine projecten op wijkniveau. Bijvoorbeeld door het aanpakken van verouderde gebouwen. Het groen moet toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor mensen om te ontmoeten en te spelen. Wonen en werken worden meer met elkaar gecombineerd. Bijvoorbeeld door kantoren op de begane grond met woningen daarboven.

Dit kregen we terug:

 • Uitwisseling tussen sociale en duurdere woningbouw: Inwoners wensen meer diversiteit in het huidige woningaanbod. Denk aan verschillende type woningen voor verschillende doelgroepen.
 • Prioriteit voor (kwetsbare) fietsers: Het welzijn van kwetsbare fietsers moet centraal staan bij stedelijke planning. Er is behoefte aan toevoeging van ontbrekende fietsverbindingen: vanuit het zuidoosten door de wijken heen naar het noorden.
 • Aandacht voor senioren: Er is aandacht gevraagd voor seniorenwoningen. Daarnaast is het belangrijk om rekening houden met de zorgbehoefte en de bereikbaarheid voor senioren. “Hoe vang je de toenemende vergrijzing op ten aanzien van bijvoorbeeld woningen. Zorgbehoefte en voorzieningen?”
 • Versneld vergroenen en natuurcreatie: Bewoners benadrukken de noodzaak om vergroening te versnellen en meer echte natuur te maken.
 • Duurzame ondergrondse infrastructuur en energie: Er wordt geopperd om de rioolwaterzuivering te gebruiken als bron voor een warmtenet, rekening houdend met energiearmoede.

Per ontwikkelrichting waren er ook een paar stellingen waar inwoners op konden reageren.

Uitkomsten van de stellingen bij ontwikkelrichting 1 – Samen voor elkaar

Inwoners gaven aan dat mensen meer naar buiten zouden gaan als er fijn groen in de buurt is. Ze vinden het ook belangrijk dat er veilige doorgaande fiets- en looproutes zijn, niet onderbroken door autowegen. Verder woont het merendeel liever in een wijk met een mix aan functies (wonen, werken, voorzieningen) dan in een woonwijk met alleen huizen. Het zijn dan vooral functies die ontmoeting en de sociale verbinding van de buurt sterker maken. Liever basisvoorzieningen dan meer bedrijvigheid.

 • Stelling 1: Ik ga meer naar buiten om te bewegen als er fijn groen in de buurt is.
  Eens: 65 deelnemers – Oneens: 2 deelnemers.
 • Stelling 2: Ik woon liever in een wijk met een mix van woningen, winkels en bedrijven dan in een wijk met alleen huizen.
  Eens: 57 deelnemers – Oneens: 10 deelnemers.

Ontwikkelrichting 2 – Grote stappen vooruit

De gemeente wil verdichten. Dat betekent dat er ruimte moet komen voor meer woningen, bedrijven en voorzieningen. Op bepaalde plekken, zoals Station Oost, is ruimte voor grotere projecten voor bijvoorbeeld woningen. We zorgen hier voor goede aansluiting met openbaar vervoer, bijvoorbeeld met snelbussen. De wijken rondom de ring moeten ook ruimte bieden aan werken en voorzieningen zodat de druk op de binnenstad lager wordt en de levendigheid in de wijken groter. Bestaande centra (zoals de Helftheuvel) worden versterkt door hier voorzieningen samen te brengen en te zorgen voor een mix tussen winkels en maatschappelijke voorzieningen.

Hier volgt een samenvatting van de inbreng van inwoners over ontwikkelrichting 2:

 • Diverse en betaalbare woningen: Er is een wens voor diversiteit in de woningvoorraad. Bewoners pleiten voor een gevarieerdere woonmix met meer betaalbare woningen.
 • Verticale ontwikkeling en duidelijke kaders: De mogelijkheid om de hoogte in te gaan is genoemd. Er is behoefte aan duidelijke stedelijke kaders om ad-hoc planning te verminderen.
 • Mobiliteitsdruk: Er wordt aandacht gevraagd voor de mobiliteitsdruk die verdichting met zich mee brengt.
 • Vergroening: Er is aandacht gevraagd voor vergroeningsinitiatieven.
 • Ontmoetingsplekken en diversiteit: Bewoners willen meer ontmoetingsplekken en een grotere diversiteit aan winkels en voorzieningen. Daarnaast is het belangrijk dat initiatieven vanuit de buurt, zoals buurtfeesten, gestimuleerd worden.
 • Verkeersveiligheid en openbaar vervoer: De verkeersveiligheid wordt als een belangrijk probleem in Noord aangeduid, net als de behoefte aan betere verbindingen met het openbaar vervoer. Een verbetering van de fietsroutes vanaf station Oost moet aandacht krijgen.
 • Energievisie: deelnemers missen een toekomstvisie voor energie.

Uitkomsten van de stelling bij ontwikkelrichting 2 – Grote stappen vooruit

De meeste reacties tonen aan dat de wijken meer divers mogen worden met meer verschillende woningtypen en voorzieningen.

 • Stelling: Het is goed als de wijken divers worden met meer verschillende type woningen en voorzieningen.
  Eens: 47 deelnemers – Oneens: 7 deelnemers.

Foto van een woonwijk in de Hambaken Foto van bedrijventerrein de Rietvelden waarbij verkeer voor een verkeerslicht staat Luchtfoto van Treurenburg café en de rotonde Luchtfoto van het Sportiom

Ontwikkelrichting 3 – Duurzaam verbonden

In de wijken binnen de ring moet meer ruimte komen voor groen en water. Dat is goed voor het klimaat. Het zorgt ervoor dat het minder warm is op hete dagen. En dat straten niet onderlopen als het hard heeft geregend. Daarom gaan we het groen en water vanuit de wijken en de omgeving met elkaar verbinden. Met de fiets en te voet moet je makkelijker van de wijken het centrum in kunnen of juist de stad uit. Vervuilende bedrijven hebben straks geen plek meer in de wijk, maar moeten de stad uit. Voorzieningen moeten bijdragen aan een gezonde leefstijl. Dat kan bijvoorbeeld door fijne fiets- en wandelroutes te maken naar de supermarkt.

Dit gaven inwoners terug:

 • Belang van groen: Inwoners zien de meerwaarde in het vergroenen van de openbare ruimte. Hier liggen kansen: van kleinschalig groen tot grote bomen en parken. Aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid is belangrijk, met bankjes en goede routes. Daarnaast wordt de koppeling tussen groen en speel- en sportmogelijkheden (bijv. in parkjes) genoemd. “Voor de voetgangers en wandelaars: doorlopende looproutes, bankjes langs de wandelroutes en parken in veelvoud. Nodig uit/ biedt zitplekken en schaduw. Dus bomen”
 • Aandacht voor klimaatadaptieve omgeving: Met groen en wateropgang moeten we ons voorbereiden op het klimaat, hevige buien en hittestress.
 • Verbeterde verkeersveiligheid en fietsroutes: Aandacht voor het maken van veilige fietsroutes. Bijvoorbeeld het verwijderen van tweerichtingsfietspaden om verkeersgevaarlijke situaties bij rotondes aan te pakken.
 • Hub-gerichte ontwikkeling en toegankelijkheid: Hubs zijn in principe goed. Deelnemers gaven wel aan dat er goed nagedacht moet worden over de plek van deze hubs en dat te onderbouwen. Geef duidelijke profielen voor verschillende hub-locaties en zorg voor toegankelijkheid.
 • Kwaliteit van wegen en bereikbaarheid: De noodzaak om de kwaliteit van de wegen te verbeteren en de bereikbaarheid daarvan wordt benadrukt, vooral als het gaat om fiets- en busvervoer.
 • Groene en milieuvriendelijke initiatieven: Er is vraag naar meer groene parkeerplaatsen, open bestrating, verwijdering van afritten, en sneller oppakken van groeninitiatieven.
 • Fauna- en flora behoud: Bewoners geven prioriteit aan flora en fauna in gebieden zoals de Pettelaarse Schans en roepen op om evenementen niet ten koste te laten gaan van natuurbehoud.

Uitkomsten van de stelling bij ontwikkelrichting 3 – Duurzaam verbonden

Het merendeel van de reacties toont aan dat prettige en veilige routes belangrijker zijn dan een korte reistijd. Daarbij wordt wel opgemerkt of dit niet samen kan: dus én prettig en veilig én een korte reistijd. Beiden moeten in balans zijn, dus niet een prettige en veilige route die de reistijd veel langer maakt.

 • Stelling: ik vind prettige en veilige routes belangrijker dan korte reistijd.
  Eens: 52 deelnemers – Oneens: 4 deelnemers.

Gebiedsvisie – de drie ontwikkelrichtingen samengevoegd

Op de visiekaart komen de drie ontwikkelrichtingen samen. Wat laat de visiekaart zien?

 • Een wijkgerichte aanpak waar ruimte is voor meer verschillende type woningen, voldoende voorzieningen, goede openbare ruimte en groen.
 • Een aantal focusprojecten waar veel gaat gebeuren. Zoals het mengen van wonen en werken, een goede bereikbaarheid en met betekenis voor de hele gemeente. Zo kijken we of we structureel wat kunnen toevoegen aan de wijken.
 • Ruimte voor natuur, groen en water is op wijkniveau belangrijk. Tegelijkertijd zorgen we voor langere routes naar de binnenstad en naar het buitengebied bij voorkeur langs het water en groen.
 • In de manier waarop we van A naar B gaan komt meer ruimte voor wandelen, fietsen en openbaar vervoer en minder voor de auto.

 

Dit kregen we terug:

 • Verdichting en groenbehoud: Er is behoefte aan duidelijke plannen voor verdichting en het mengen van verschillende soorten woningen. Terwijl groene gebieden behouden blijven. En bij verdichting moet ook rekening worden gehouden met de mobiliteitsdruk in de wijken (verkeersoverlast en parkeerproblemen).
 • Industrie: Een deel van de reacties geeft aan dat inefficiënte industrie mag verdwijnen.
 • Keuzes maken: Inwoners roepen op om duidelijke keuzes te maken tussen concurrerende ambities.
 • Beperking van de auto: Meerdere reacties gaan in op het weren van de auto en het verlagen van de toegestane snelheid.
 • Voorzieningen en diversiteit: Er is vraag naar diverse woningen en groene verbindingen. En voorgemeenschappelijke tuinen, hofjes en speel- en sportvoorzieningen. “Sport voor bewoners. Dichtbij en geen kosten voor bewoner. Ontmoeten en sporten gaan samen.”
 • Toekomstgerichte investeringen: Bewoners pleiten voor investeringen in een gezonde woonomgeving die ook over 25 jaar nog relevant zijn.

Discussiepunten

Uit alle opbrengst kwam een discussiepunt naar voren:

 • Bedrijven op bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Maar het zorgt ook voor hinder voor de omliggende woningen. Een goede inpassing is noodzakelijk. Een duidelijke stellingname is hierbij gewenst.

Andere gebiedsvisies

Wil je de verslagen teruglezen van de andere drie gebiedsvisies? Bekijk per gebiedsvisie de resultaten:

 1. Brede binnenstad
 2. Wijken buiten de ring
 3. Buitengebied en de dorpen

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.