Gebied 4: Buitengebied en de dorpen

Het buitengebied en de dorpen bestaat uit het buitengebied (buiten bestaand stedelijk gebied) en de dorpen Bokhoven, Haverleij, Engelen, Nuland, Heeseind, Kruisstraat en Vinkel.

De inloopavonden waren op donderdag 5 oktober in Dorpshuis ’t Zijl in Vinkel en op woensdag 11 oktober in de Engelenburcht in Engelen.  Er kwamen in totaal zo’n 80 personen.

Tijdens de bijeenkomsten (en online via het participatieplatform) lieten we onze visie op het gebied zien aan de hand van een kaart. Ook toonden we kaarten met drie denkrichtingen die daarbij horen. Dit zijn:

 • Bodem, water en cultuurhistorie als sturend principe
 • Vitale stad en dorpen met een sterke identiteit
 • Stad en land(schap) betekenisvol verbonden

Daarnaast deelden we onze visies op de dorpen:

 • Visie op de dorpen: Bokhoven, Haverleij en Engelen
 • Visie op de dorpen: Nuland, Heeseind en Kruisstraat
 • Visie op de dorpen: Vinkel

De reacties van de deelnemers op de kaarten en visies waren opbouwend. Al herkenden een aantal deelnemers zich niet in de gemaakte keuzes. Zoals de keuze om op de locatie van de sportvelden in Nuland geen woningbouw te realiseren en daarmee het sportpark op de huidige locatie te houden.

Het was goed om de concepten met elkaar te  bekijken en te bespreken. De bijeenkomsten leidden ertoe dat we een duidelijker beeld hebben van mogelijke aanpassingen waar we in de verdere uitwerking naar moeten kijken.

Wat is er opgehaald?

Vanuit de ketenpartners zijn vooral aanvullingen gedaan over de landbouw, water, cultuurhistorie en fietsroutes. Het principe ‘de 15-minuten stad’ werd als idee meegegeven om overal in 15 minuten in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch te kunnen zijn.

Tijdens de bijeenkomst in Nuland en Vinkel werd vooral aandacht gevraagd voor:

 • Deels vanuit onveilige verkeerssituaties en deels vanuit betere ontsluiting en openbaar vervoer.
 • Ook werd (opnieuw) aandacht gevraagd voor het behoud van voorzieningen, zoals de supermarkt.
 • Betrokkenen uit Nuland misten hun inbreng uit een eerdere bijeenkomst op het gebied van wonen, sociale aspecten en sport. Deelnemers hadden graag gezien dat er woningbouw komt op de plek van het sportpark en dat het verplaatsen van de sportvoorzieningen was opgenomen in de visie voor Nuland. Aangegeven werd dat uitbreiding van Nuland noodzakelijk is om aan de vraag naar woningen te voldoen. Vooral als het gaat om seniorenwoningen. Er kwamen ook een aantal ideeën naar voren om de doorstroming van woningen te versnellen (zoals interessante woonconcepten voor senioren, bijv. hofjes en zorg (gerelateerde) woningen).

Foto van Engelen gefotografeerd vanaf de dijk op een zomerse dag Foto van een weiland in Vinkel Foto van het Veerhuis op de dijk in Bokhoven Foto van een straat in Nuland

De opkomst in Engelen was divers. Er waren bewoners uit Engelen, Haverleij, Bokhoven, maar ook uit Nuland en Vinkel. Er waren ook een paar agrariërs (duurzame polder). Ze vroegen vooral aandacht voor het volgende:

 • Daarbij werd gesproken over de mogelijkheden voor de zones die direct aan bebouwd gebied grenzen. En over het verbeteren van de fietsroutes tussen Engelen, Haverleij en Bokhoven naar de binnenstad (zowel m.b.t. veiligheid als functionele routes). En veilige wandel- en fietsroutes richting het Engelermeer.
 • Inwoners vroegen de gemeente ook om de kwaliteiten van het landschap beter te omschrijven en aan te geven welke ontwikkelingen hier wel en niet plaats kunnen vinden.
 • Er waren veel vragen over de toekomst van de Henriettewaard. Mensen worden graag meegenomen in de verdere uitwerking van dit groengebied.
 • Ook kwam de sportvoorziening in Nuland opnieuw ter sprake en zijn suggesties gedaan om deze een kwaliteitsimpuls te geven.
 • Op het participatieplatform werd aandacht gevraagd voor: Behoud van het open en landschappelijke karakter.
 • Er wordt positief gereageerd om in te zetten op inbreiding, zodat natuur en landschap wordt behouden. Het belang van groene en recreatieve zones wordt onderstreept. Daarentegen wordt over Nuland gereageerd dat inbreiden niet voldoende is om aan de behoefte te voldoen.
 • Woningbouw is vooral nodig voor jongeren/starters en ouderen (dichtbij (zorg)voorzieningen).
 • Veel reacties roepen op tot behoud van Sprokkelbosch.
 • Het voorzieningenaanbod in Bokhoven/Haverleij/Engelen is erg beperkt. In Nuland worden een sporthal en padelbanen gemist.
 • Goede OV verbindingen, ook s ’avonds en in het weekend.
 • Aandacht voor verkeersoverlast op verschillende plekken en verkeersveiligheid (vooral voor fietsers, waaronder betere verlichting fietsverbindingen.
 • Er zijn suggesties gegeven voor versterking van ecologische verbindingen.
 • Er zijn positieve reacties op het behoud en versterken van lintstructuur voor Kruisstraat en Heeseind.

Andere gebiedsvisies

Wil je de verslagen teruglezen van de andere drie gebiedsvisies? Bekijk per gebiedsvisie de resultaten:

 1. Brede binnenstad
 2. Wijken binnen de ring
 3. Wijken buiten de ring

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.