Notitie reikwijdte en detailniveau Omgevingseffectrapportage Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch

Onderwerp

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie. Daarbij wordt een Omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld, die ondersteunt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Ten behoeve van de OER een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opgesteld. De hierop ontvangen adviezen en zienswijze zijn verwerkt in een Nota zienswijzen en adviezen NRD voor de OER (zie hieronder).

Aanleiding

De invoering van de nieuwe Omgevingswet komt steeds dichterbij. Deze wet bundelt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving op één plek. Volgens deze wet zijn gemeenten verplicht na te denken over de toekomst van hun gemeente. Dit toekomstbeeld schetsen wij in de Omgevingsvisie.

Omdat de Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch kaderstellend is, moet voor de Omgevingsvisie een m.e.r.-(milieueffectrapportage) procedure worden doorlopen en een milieueffectrapport worden opgesteld. Ook de mogelijke noodzaak om een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming uit te voeren, kan aanleiding zijn voor de m.e.r..

Omdat het gaat om een milieueffectrapport over de gehele fysieke leefomgeving en dit breder is dan milieu alleen, wordt dit een Omgevingseffectrapportage (OER) genoemd. In de OER worden de gevolgen voor de fysieke leefomgeving beschreven van de keuzes die in de Omgevingsvisie worden gemaakt. Naast “traditionele” milieuaspecten als landschap, natuur, verkeer en hinder, gaat de OER ook in op sociale en economische aspecten, gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Daarnaast wil de gemeente, los van de wettelijke plicht, omgevingseffecten van de keuzes van de visie inzichtelijk krijgen en deze effecten meenemen bij de keuzes in de Omgevingsvisie.

NRD voor de OER

De NRD bevat de kaders van en de onderzoeksmethodiek voor de OER: wat wordt in de OER onderzocht (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau).

Om een breed inzicht te krijgen in mogelijke effecten van de toekomstige ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch, worden de effecten beschouwd vanuit verschillende invalshoeken. Door effecten vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken, ontstaat er een breed inzicht in de effecten van keuzes voor de fysieke leefomgeving.

Omgevingsvisie in relatie tot deze NRD en de OER

Een eerste stap om te komen tot de Omgevingsvisie was de Bossche Koers. Dit concept-Koersdocument geeft op hoofdlijnen richting aan de opgaven en gaat over de toekomst van onze gemeente. Medio 2022 is het concept Koersdocument van de Omgevingsvisie vrijgegeven. De uitwerking van het koersdocument krijgt gestalte in vier gebiedsvisies. In de gebiedsvisies gaan we dieper in op de binnenstad, de wijken binnen en buiten de ring, de dorpen en het buitengebied. Die visies worden de komende tijd opgesteld.

De NRD geeft de onderzoeksaanpak weer voor de OER. De OER zal de besluitvorming over de Omgevingsvisie ondersteunen. De OER zal het koersdocument van de visie als startpunt gebruiken en wordt gelijktijdig en in interactie met de gebiedsvisies opgesteld. Gedurende het proces, biedt de OER aanbevelingen om de gebiedsvisies en daarmee ook de Omgevingsvisie verder te brengen en te ondersteunen, zodat de OER van meerwaarde is voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

De gebiedsvisies en het definitieve Koersdocument, met bijbehorende OER, worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie voor onze gemeente.

Vaststelling Nota Zienswijzen en adviezen NRD

De NRD is vanaf 6 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Deze NRD is daarbij ook voorgelegd aan wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen. De Commissie m.e.r. is eveneens gevraagd advies te geven.

Hierop zijn een aantal adviezen en één zienswijze ontvangen. Op 6 juni 2023 stemde het college van Burgemeester en wethouders in met de Nota zienswijzen en adviezen NRD voor de OER van de Omgevingsvisie ‘s-Hertogenbosch. U vindt dit document hieronder bij Downloads, alsmede de bijbehorende raadsinformatiebrief.

Vervolg

De ontvangen adviezen en zienswijze op de NRD zijn betrokken bij het opstellen van de OER. Het OER-onderzoek is op basis hiervan verder vormgegeven en aangescherpt. De OER wordt te zijner tijd tegelijk met de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. Er is dan opnieuw de gelegenheid om een zienswijze in te dienen, maar dan over de ontwerp-omgevingsvisie en de OER.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.