Luchtfoto Den Bosch

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten voor de fysieke leefomgeving in 1 wet. Deze wet gaat op 1 januari 2023 in. De implementatie van deze wet is een langdurig en soms ingewikkeld proces. Op deze pagina proberen we u zo duidelijk mogelijk over de nieuwe wet te informeren en hoe de gemeente 's-Hertogenbosch met de nieuwe wet omgaat. 

Wat houdt de omgevingswet in?

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. Je leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling. 

Op dit moment zijn er tientallen wetten met honderden regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Door al deze losse wetten is de huidige wetgeving erg ingewikkeld en duurt het soms lang voordat een nieuw initiatief of project kan starten. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen, om zo de wetgeving begrijpelijker en beter bereikbaar voor iedereen te maken. 

Het beter bereikbaar maken gebeurt onder andere door het gebruik van één loket. Vanaf 1 januari 2023 zal er één loket komen, waar alle vergunningen aangevraagd kunnen worden. 

De Omgevingswet introduceert ook nieuwe instrumenten. Iedere gemeente moet een eigen Omgevingsvisie en een eigen Omgevingsplan maken. Dit vervangt de structuurvisie en de bestemmingsplannen. Meer informatie over deze nieuwe instrumenten is hieronder te vinden.

Voor meer informatie over de Omgevingswet, bekijk dit filmpje op Youtube

Goede voorbeelden uit de praktijk!

Hoe gaat werken volgens de Omgevingswet? Wat doen we dan anders? Wat levert het op en wat leren we ervan? Hieronder een aantal ervaringen in onze gemeente.

Meedenken over ontwikkeling omgeving station Oost: we willen het gebied rondom station Oost ontwikkelen tot een stedelijk gebied. Dat betekent dat er functies bij komen, zoals wonen en werken. En dat bestaande functies, zoals parkeren, misschien op een andere manier invulling krijgen. Hier willen we samen met inwoners over nadenken. Samen met mensen die in de omgeving wonen, bezoekers van het gebied en mensen die zich betrokken voelen.

De Bossche Zomer zorgde voor bijzondere ontmoetingen voor inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. Van culturele en sportieve activiteiten, historische bezienswaardigheden, Bourgondische cafés, restaurants en terrassen, verrassende winkels tot adembenemende natuur. Iedereen had de mogelijkheid om een plan in te dienen, waarbij het plan gekeurd werd onder het motto: ja, mits...

Wat verandert er met de Omgevingswet?

  • 1 loket voor inwoners en bedrijven: willen inwoners of bedrijven vanaf 1 januari 2023 een project of activiteit starten? Dan hoef je nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna nemen wij of de provincie een beslissing. Zijn wij en de provincie verantwoordelijk voor 1 vergunningaanvraag? Dan neemt maar één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor je. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.
  • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen. Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld onderzoeken van de grond). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om de gegevens opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.
  • De belangen van betrokkenen moeten mee worden genomen door participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar niet hoe dat moet. Dit geeft gemeenten ruimte om een aanpak te ontwikkelen die past in de lokale situatie. Ook kan bij een grote vergunningaanvraag de initiatiefnemer te maken krijgen met verplichte participatie.

Planning

Omgevingsvisie: de omgevingsvisie dient voor 2025 klaar te zijn. We werken aan 2 belangrijke onderdelen:

  • Koersdeel met de ambitie en visie van de gemeente ’s-Hertogenbosch op de gehele gemeente.
  • Gebiedsvisie per wijk met de ambitie en visie voor dit specifieke gebied. De gebiedsvisie is herkenbaarder voor inwoners en hier betrekken we inwoners ook meer bij de inhoud (participatie).

Aangezien alle onderdelen afhankelijk zijn van elkaar stellen we de volledige omgevingsvisie pas  definitief vast in 2024. Tot dat moment stellen we voorlopige eindversies op. In 2020 willen we de voorlopige eindversie van het koersdeel gereed hebben. Verder zijn we gestart met de participatie van inwoners bij de gebiedsvisies. In 2021 ronden we de voorlopige versies van deze gebiedsvisies af en starten we met de participatie en het opstellen van de overige gebiedsvisies.

Omgevingsplan: eind 2022 hebben we alle regels van de fysieke leefomgeving in uw gemeente bekeken. Dit doen we om vanaf de inwerkingtreding van de wet (01-01-2023) deze regels per gebied om te zetten naar het omgevingsplan. Uiteraard word je als inwoner vroegtijdig betrokken om in dit proces te participeren. 

Waar staan we nu?

We blijven hard werken aan de bewustwording van het werken in de geest van de Omgevingswet. We zien deze nieuwe wet niet als kostenpost. Het is een aanleiding om onze houding en dienstverlening verder te verbeteren naar de wensen van nu vanuit de Bossche samenleving. Eén van de middelen is serious gaming. De Bossche Omgevingsgame die we hebben ontwikkeld kunnen we nu helaas niet spelen door de corona-maatregelen.

Daarnaast werken we ook al zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet. Hoe doen we dit? Door ervaring op te doen met vroegtijdige participatie in de projecten (bijv. station Oost) en met het voeren van een omgevingsdialoog. Verder hebben we nieuwe informatiesystemen geselecteerd en ingericht. Dit doen we om op de landelijke voorzieningen aan te sluiten. Alle gemeentes gaan op dezelfde manier werken vanuit hetzelfde systeem.

Bekijk de video 'Dag van de Omgevingswet'.

Bekijk de video 'Kennisdeling serious gaming'.

Ga naar de pagina Omgevingsvisie, als je meer wil weten over de omgevingsvisie.

Ga naar de pagina Omgevingsplan als je meer wilt weten over het omgevingsplan.

Ga naar de pagina Omgevingsdialoog, als je meer wil weten over het voeren van een omgevingsdialoog.

Vragen

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar programmamanager Fred van den Bosch via dit digitaal contactformulier.