Ruimtelijke plannen in procedure

Op deze pagina vindt u alle bestemmingsplannen (inclusief uitwerkings- en wijzigingsplannen) die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen. Ook kunt u alle afwijkingen van bestemmingsplannen in voorbereiding en structuur- en gebiedsvisies in procedure inzien.

U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen ook bekijken via de landelijke website van Ruimtelijke Plannen:

Voorontwerpbestemmingsplannen

  • Geen

Afwijkingen van bestemmingsplannen

Hieronder vindt u alleen de afwijkingen van een bestemmingsplan waarvan een concept-bouwplan en een concept ruimtelijke onderbouwing in procedure zijn. Als deze concepten ter inzage liggen, kunt u daarop inspreken. Hoe u kunt inspreken, leest u in het betreffende project. Na deze inspraakperiode legt de gemeente een ontwerpomgevingsvergunning ter inzage, tenzij een reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uitwerkingsplannen

  • Geen

Voorbereidingsbesluiten

  • Geen

Gebieds- en structuurvisies in procedure

  • Geen